Illustrasjonsfoto: barn på kjelke
UTDANNING: Det finnes ingen formelle krav til utdanning for å jobbe i barneverntjenesten, og det mener FO det burde være. Illustrasjonsfoto: Gettyimages.
 

Kvisvik roste barnevernsansatte for deres sterke engasjement for barn, unge og deres familier som strever. 

– Jeg kan ikke få understreket nok at den viktigste ressursen barnevernet har, er de ansatte. For å sørge for god kvalitet i barnevernet må man jo satse på ressursene. 

 

Problematisk at "hvem som helst" kan jobbe i barnevernet

For Fellesorganisasjonen (FO) handler derfor et kompetent barnevern ikke bare om kompetanse, men også om å gi de ansatte i barnevernet rammer til å ta i bruk kompetansen sin, utdypet Kvisvik til konferansedeltakerne på nærmere 200 fagfolk i barnevernssektoren.

Mimmi Kvisvik
BARNEVERN: Forbundsleder Mimmi Kvisvik sa at det bør være et tak på hvor mange barn en barnevernsansatt kan følge opp samtidig. Hun og FO foreslår et maksantall på 9-15 barn per ansatt. Foto: Fellesorganisasjonen (FO).
 

– I dag finnes det ingen formelle krav til utdanning for å kunne jobbe i barnevernstjenesten. Det mener vi det burde være. På samme måte som du i barnehage må være utdannet barnehagelærer for å jobbe som pedagogisk leder, sa Kvisvik. 

I dag er hovedtyngden av de ansatte i barnevernstjenesten barnevernspedagoger eller sosionomer. Men FOs medlemmer og tillitsvalgte opplever nå at barnevernstjenestene senker kravene til hvem de ansetter fordi de sliter med å rekruttere disse yrkesgruppene. Flere steder blir de nødt til å rekruttere ansatte uten barnevernfaglig utdanning til barneverntjenesten.

Dette er stikk i strid mot politiske signaler om kompetanseutvikling for barnevernet - og det er uakseptabelt, mener Kvisvik.

– Barn, ungdommer og deres familier skal møte kompetente ansatte som kan håndtere svært komplekse utfordringer.

LES OGSÅ: FO ba om lovfestet ettervern for barnevernsbarn

Fem innspill til bedre barnevern

Illustrasjonsfoto: ung gutt i snøvær
BRA BARNEVERN: Et kompetent barnevern forutsetter at det settes inn tiltak for å gjøre det attraktivt for erfarne barnevernspedagoger og sosionomer å jobbe i barnevernet. Illustrasjonsfoto: Gettyimages.
 

1. Å lovfeste kompetansekrav for å kunne jobbe i barneverntjenesten er ett av fem grep som kan bidra til et bedre barnevern, ifølge Kvisvik. De fire andre grepene er:

 

2. Å innføre autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer.

For den enkelt ansatte vil det bety økt status, økt beskyttelse og mulighet for å stille krav om veiledning. I tillegg kan det gi mulighet til faglig vedlikehold og utvikling.

 

3. Utdanningene til barnevernspedagoger og sosionomer må bli bedre

Det gjøres mye bra arbeid i utdanningene, men det er for tilfeldig hva studentene kan og bachelorutdanningene bør ha tettere kontakt med praksisfeltet. 

Sosionomene jobber i noen av de mest komplekse tjenestene i velferdsstaten, men utdanningen er ikke finansiert i samme kategori som utdanninger det er naturlig å sammenligne seg med.

FØLG FO PÅ FACEBOOK!

4. Kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Nyutdannede må få tett oppfølging og det bør settes inn tiltak for å rekruttere ansatte med erfaring.

 

5. De ansatte i barnevernet må få tid til å gjøre en god jobb og bedre lønn for strevet

Illustrasjonsfoto: bunke ark på et bord
MANGLER TID: Mange barnevernsansatte uttrykker frustrasjon over ikke å få gjort jobben sin så godt som de ønsker, ifølge vår barnevernundersøkelse fra 2017. Om lag 80 prosent sa det skyldtes mangel på tid og for stor arbeidsmengde. Foto: Gettyimages.

FO kjenner til flere kommuner der ansatte har ansvaret for over 30 barn, noen opp mot 50 barn samtidig. Det sier seg selv at det gir et utålelig press på den ansatte, samtidig som mangel på tid kan hindre ansatte i å gjøre jobben sin på en god måte. FO mener en ansatt ikke bør ha ansvar for mer enn 9-15 barn samtidig.

LES OGSÅ: Opptatt av å jevne ut lønnsforskjeller mellom kvinner og menn? Kom på likelønnsfrokost!

Deltakere fra hele landet

"Fagkonferansen om kunnskap, fag og kompetanse i barnevernet" er i regi av Dialog og kompetanse. Konferansen ble holdt i Oslo 12. og 13. februar. 

Blant deltakerne var det ansatte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Familie - og likestillingsdepartementet, forskere ved ulike høgskoler og barnevernsansatte over hele landet - både kommunalt, statlig og privat.