Arbeiderpartiets Arild Grande engasjerte FOs landsstyremøte.                              
Arbeiderpartiets Arild Grande engasjerte FOs landsstyremøte.

Arild Grande er leder for Arbeidslivsutvalget i Arbeiderpartiet, som nylig la frem sin innstilling til ny arbeidslivspolitikk for partiet. Innstillingen, som har fått navnet «Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet», skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2019.  

Les FOs første kommentar til innstillingen: – Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg: En likestillingspolitikk i FOs ånd

FO mener: Vi må styrke arbeidet med likelønn og vold og trusler mot arbeidstakere

I innstillingen går utvalget inn for seks hovedpunkter:

  1. Vern om den norske arbeidslivsmodellen gjennom å styrke det organiserte arbeidslivet og gjøre det vanskeligere for de useriøse og kriminelle arbeidslivet.
  2. Offensiv og politisk styrt digitalisering som kommer alle til gode.
  3. Kompetansereform: «lære på jobb» og «lære på vei til jobb».
  4. Økt medbestemmelse for arbeidstakere og mer tillitsbasert styring.
  5. Reell inkludering i arbeidslivet og motvirke at mennesker skyves ut.
  6. Benytte handlingsrommet i EØS-avtalen for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår.

Les hele innstillingen her.

Økt bemanning og styrket rett til heltid
Grande startet innledningen sin med et tilbakeblikk på arbeidsfolks historie og grunnlaget for hvordan organiseringen i fagforeninger startet.

– Verden og arbeidslivet forandrer seg, men vårt behov for en trygg jobb og ei lønn å leve av er det samme som for 100 år siden, sa han.

Videre ble det lagt vekt på viktigheten av økt bemanning i velferdsyrkene, der mange opplever tidspress og for lav bemanning. Utvalget går også inn for en styrket rett til heltid, og Grande argumenterte for at det offentlige må bli bedre på dette området.

                                
Forbundsledelsen på FOs landsstyreFOs forbundsledelse sammen med Arild Grande. Fra venstre: Marit Selfors Isaksen, Arild Grande, Christian Wiik Kynsveen, Mimmi Kvisvik, Marianne Solberg Johnsen og Kathrine Haugland Martinsen.

Forsterket kamp mot ulikelønn
I utvalgets innstilling kan vi lese om tiltak for å sikre «At prinsippet om at lik lønn for arbeid av lik verdi» kan oppnås.

– Dette er en seier for FOs likelønnsarbeid og gir grunnlag for et godt partnerskap i likelønnskampen, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Til tross for flere gode tiltak så FOs landsstyre behov for mer radikale grep knyttet til likelønn. Landsstyret vedtok derfor en uttalelse om temaet, som vil bli sendt som innspill til utvalget.

– Organisasjonsgraden må opp
Vanligvis pekes det på fagbevegelsen selv når man skal analysere hvorfor organisasjonsgraden synker.

– Jeg mener det er mye vi kan bidra med fra Stortinget, sa Grande. Han pekte på FOs politikk om blant annet medleverforskriften og hvordan man fra sentralt hold kan sikre et reellt trepartssamarbeid i ulike saker.

Til sist kom utvalgslederen med en beklagelse.

– Vi skal selvsagt ta med noen punkter om vold og trusler, trakassering og netthets av arbeidstakere. Dette er et hull som vi ikke har fanget godt nok opp i den første innstillingen, sa han og takket FO for påminnelsen.