Mimmi Kvisvik
FORNØYD: FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med flere av momentene i den nye regjeringsplattformen. 

- Det er positivt at regjeringen vil øke barnetrygden ytterligere. Dette er noe FO har jobbet for i lang tid, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Regjeringen vil øke barnetrygden med 7 200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av perioden. Men forbundslederen stusser over hvorfor de bare øker den fram til barnet er 6 år?

- Det kan se ut som det mangler tiltak knyttet til det å ha større barn, sier Kvisvik, men legger til at det er positivt at barn mellom 6-18 år skal tildeles fritidskort.

- Fritidskortet må være at en slik størrelse slik at det kan virke som et tiltak mot barnefattigdom, sier Kvisvik.


Trekker frem lyspunkter i regjeringsplattformen
- Vi er selvfølgelig svært fornøyde med at regjeringen vil styrke kompetansen i barnehage og skole for å avdekke og forebygge vold og overgrep. Her vil barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere spille nøkkelroller i barnehager og skoler.

FO-lederen er også fornøyd med følgende punkter i regjeringsplattformen:

  • Innføring av kompetansekrav og autorisasjon i kommunale barnevernstjenester
  • Gjennomføring av et kvalitets- og kompetanseløft i kommunalt barnevern
  • Psykisk helse skal være et satsningområde
  • Evaluering av LAR-behandling
  • Fortsetter arbeidet med rusreformen


En regjeringsplattform uten de store forpliktelsene
- Det er fint at regjeringen legger til rette for autorisasjonskrav i barnevernet, men det beste hadde vært om de utreder en generell autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer, sier forbundslederen.

Kvisvik mener også at de trengs bemanningsnorm i det kommunale barnevernet.

Forbundslederen i FO mener regjeringsplattformen som helhet bærer preg av å ha mange gode intensjoner, men få konkrete tiltak.

- De legger opp til en hel del utredninger og vurderinger, mens de store forpliktelsene mangler, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: ‒ Vi er for få til å gjøre for krevende oppgaver, skriver lederen for profesjonsrådet for barnevernspedagoger i Dagsavisen.

Sosionomer og vernepleiere bør lovfestes som koordinatorer for personer med utviklingshemming
Foreldre som venter barn med spesielle behov skal få lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet. Koordinatoren skal bidra med utarbeidelse av individuell plan og sikre tilgang til eksisterende hjelpetilbud.

- Det er viktig å sikre god nok kompetanse hos slike koordinatorer, og her vil FO jobbe for at sosionomer og vernepleiere prioriteres. De har unik kompetanse til en slik stilling.

LES OGSÅ: Slik vil FO bedre rettighetene til personer med utviklingshemming

FO er bekymret for bostøtten til unge uføre
Regjeringens tiltak om bostøtte er bra, men regjeringen har fortsatt ikke gjort noe for å sikre at unge uføre blir inkludert i bostøtteordningen slik den var før nye regler i 2015, trekker Kvisvik fram.

Bostøtten er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til at flere husholdninger med lav inntekt kan skaffe seg bolig og beholde den. Dette gir større forutsigbarhet og bidrar til tryggere oppvekst for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Uførereformen trådte i kraft 1. januar 2015. Hovedformålet med reformen var å gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid. Reformen ga uføre en høyere skatteprosent. Barnetillegget for uføre ble også redusert. Som en følge av høyere bruttoinntekt får færre uføre i dag bostøtte fordi inntekten er høyere enn inntektsgrensen i bostøtteregelverket. Endringen rammer mange uføre.

FO mener derfor at inntektsgrensen for beregning av bostøtte må oppjusteres slik at den harmonerer med justeringene i uføretrygden per 1.1.2015. Alternativt må bostøtte beregnes ut fra inntekt etter fradrag av skatt. Anbefalingen gjelder alle uføretrygdede som ikke er omfattet av skjermingstiltaket, og særlig unge uføre.

LES OGSÅ: Fellesorganisasjonens krav om bostøtte (PDF, 227KB)

FO er skuffet over manglende pensjonstiltak
Ellers er FO skuffet over at det ikke er lagt til rette for pensjon fra første krone i den nye regjeringsplattformen.

Fag- og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er også kritisk til innstramminger i innvandringspolitikken og fortsatte kutt i skattene.