EN FOR ALLE: Skal en leder sin stemme få telle dobbelt? Dette diskuterte FO-studentene engasjert på sitt digitale årsmøte.
EN FOR ALLE: Skal en leder sin stemme få telle dobbelt? Dette skapte engasjert debatt på FO-Studentenes årsmøte.

De ulike debattene på årsmøtet lørdag formiddag handlet i stor grad om maktfordelingsprinsippet i organisasjonen.

Sentralstyrets (SST) innstillinger som møtte motforslag var følgende:

  1. At Sentralstyret skal ha dobbeltstemme på årsmøtet ved stemmelikhet.
  2. At kontrollkomiteen og valgkomiteen ikke skal ha forslagsrett på årsmøtet. 
  3. At Sentralstyreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i sentralstyret. 
  4. At Lokallagsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i lokallaget.

Forslag om å videreføre Sentralstyrets dobbeltstemme på årsmøtet fikk raskt motforslag fra Fatuma Mahamed Abdi. 

— Jeg foreslår at ved stemmelikhet så faller Sentralstyrets stemme bort. Sentralstyret har allerede mye makt ved årsmøtet, og jeg mener det vil være feil at de skal få styrket denne makten, sier Abdi.

Dette skapte debatt og flere tok til orde på begge sider. En av dem som støttet Sentralstyrets forslag var Kari-Anne Sekse. Hun mente det mest demokratiske var å gi SST dobbeltstemme, da alle medlemmene som utgjør styret til sammen kun har én stemme på årsmøtet. 

— De er valgt inn i vervet, og er slik blitt vist tillit fra organisasjonen. Dersom SST sin stemme faller bort betyr dette at vi i realiteten fratar mange medlemmer sin stemmerett på årsmøtet, sier Sekse. 

Åsa Kjerstine Moen mener derimot at det mest demokratiske vil være at stemmen faller bort, og støtter oppunder Fatuma Abdi sitt forslag. 

— Det handler om å gi makten til organisasjonen. Når organisasjonen er splittet helt på midten så er det veldig viktig at det er organisasjonen som får den endelige stemmen, og ikke sentralstyret som la frem forslaget, sa Moen fra den digitale talerstolen. 

Sentralstyrets forslag fikk støtte fra flere hold. Blant andre meldte Rogaland og Sogndal lokallag at de støttet forslaget. 

David Kristoffer Hegge nevnte også det udemokratiske i å frata styremedlemmene sin stemme, og la til at Sentralstyre har den bredeste kompetansen på sakene, og derfor bør ha dobbeltstemme. 

Åsa Kjerstine Moen la her til at det er Sentralstyrets oppgave å tilstrekkelig informere årsmøtet slik at det stiller med like sterk kompetanse for å fatte vedtak som det styret selv er i stand til. 

Å kunne foreslå eller ikke foreslå

I FO-Studentenes vedtekter står det i dag at valgkomité og kontrollkomité har både tale- og forslagsrett. Sentralstyret foreslår i deres innstilling at disse kun skal ha talerett i de nye vedtektene.  

Dette er Michael Ouren uenig i, og foreslår at både tale- og forslagsrett for komiteene skal bli stående i vedtektene. 

— Når det gjelder forslagsrett, bør begge komiteene være med på å påvirke i det minste sine egne verv innad i vedtektene, da forbedringspotensialet kan komme fra disse instansene, sier Ouren. 

David Kristoffer Hegge sier fra talerstolen at det å ha et verv i et lokallag er vanlig hos dem som også tar sentrale verv i komiteene, og at man på årsmøtet derfor stiller med flere hatter. 

— Jeg er redd færre kan ønske å ta sentrale verv dersom de ender opp med å miste forslagsretten sin, sier Hegge.

Flere tok til talerstolen for å støtte Michael Ourens forslag om å la komiteene beholde forslagsretten på årsmøtet. 

Dobbeltstemme

Leders makt 

Fatuma Mahamed Abdi foreslår at Studentstyreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet erstattes med at denne stemmen faller bort ved stemmelikhet. Hun sier at dette igjen handler om maktfordelingsprinsippet.

Åsa Kjerstine Moen støtter Fatumas forslag og sier en splittelse innad i sentralstyre bør komme de med mindre makt fra før av til gode, heller enn å styrke den som har mest makt i styret.

Sigrid Lundervold Nesheim er sosionomenes representant i Studentstyret, og hun vil gjerne understreke at styret støtter at leder har dobbeltstemme.

— Det er leder som har tettest dialog med FO sentralt og med Studentrådgiver i FO, og vil være mest kompetent til å ta beslutninger på sak innad i SST, sier Lundervold Nesheim.

Dette mener Åsa Kjerstine Moen nettopp burde være grunnen til at leder ikke har dobbeltstemme.

— Denne kompetansen er leder ansvarlig for å sørge for at hele styret har, sier Moen.

På spørsmål fra Redaksjonskomiteens David Kristoffer Hegge, om bruk av dobbeltstemme foregående år, svarer Sentralstyrets leder Iris Jansdóttir Nordberg at hennes dobbeltstemme kun ble brukt én gang.

Lokallagene Oslo, Østfold og Rogaland tok talerstolen for å støtte styrets innstilling om at leder fremdeles skal ha dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Den samme debatten om dobbeltstemme ble løftet når det kom til lokallagsleders dobbeltstemme. Her kom det forslag om at også lokallagsleders dobbeltstemme skal erstattes med at stemmen i sin helhet bortfaller ved stemmelikhet. 

Det kommer frem i årsmøtet at flertallet av de som har tatt til talerstolen støtter oppunder et maktfordelingsprinsipp i FO-Studentene hvor ledere og Sentralstyre ved stemmelikhet har dobbeltstemmer. 

Fatuma Abdi oppfordrer årsmøtet til å tenke seg om og ta høyde for at dette i praksis gir ledere og Sentralstyret mer makt enn organisasjonen. 

Alle forslag til endringer i FO-Studentenes vedtekter stemmes over i morgen. 

LES MER: Nå avholdes FO-Studentenes årsmøte.