Mimmi Kvisvik og Haavard Ostermann
FO-leder Mimmi Kvisvik og forhandlingsrådgiver Haavard Ostermann deltok på vegne av FO i meklingsinnspurten.

– Det har vært en svært krevende mekling. Vi har jobbet hardt for å forsvare opparbeidede rettigheter, og for å sikre og vedlikeholde lønnssystemet, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik. Hun har deltatt i innspurten til meklingen på vegne av FO som del av LO Stat.

Statens opprinnelige krav innebar å endre lønnssystemet betydelig. For FO og LO Stat var det viktig å beholde hovedlønnstabellen (A-tabellen), og det lyktes man med. Partene har blitt enige om å utrede hvordan lønnssystemet i staten kan forenkles og videreutvikles, med frist desember 2018.

– FO er spesielt fornøyde med at det nye systemet skal ivareta likelønnshensyn. Samtidig har vi sikret flere en forutsigbar lønnsvekst i årene som kommer, sier Kvisvik.

Slik blir lønnstilleggene for ansatte i staten:

 • Tilsvarende økonomiske ramme som frontfaget, altså et lønnstillegg på 2,8 prosent.
 • Halvparten gis som et sentralt tillegg der alle får minst 5.100 kr, som gjelder fra 1. mai i år. Fra lønnstrinn 48 og oppover får ansatte et tillegg på 1,25 prosent. 
 • 1,9 prosent av lønnstillegget er avsatt til lokale forhandlinger. Virkningsdato er 1. juli 2018. 
 • Arbeidstakere med høyere akademiske utdanninger er sikret innplassering i lønnstrinn 51. Dette gjelder blant annet for stipendiater.
 • Samtlige ubekvemstillegg er økt.

LES MER: Protokoll statsoppgjøret 2018 (PDF, 3MB)

Likelønn

Under meklingen har partene arbeidet med likelønnsspørsmålet.

– Vi hadde ønsket oss et resultat som gav enda bedre føringer for likelønn, spesielt grunnet den negative likelønnsutviklingen det siste året. Dette lyktes vi dessverre ikke med, sier Kvisvik.

Etter å ha redusert lønnsgapet mellom menn og kvinner i staten gjennom mange år, økte forskjellen i fjor.

Ny tariffavtale presiserer at det er viktig å jobbe for å utjevne lønnsforskjeller i lokal lønnspolitikk. En viktig mulighet for å følge opp og korrigere ulikelønn er likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 34.  Denne bestemmelsen er videreført i tariffavtalen.

– Dette vil FO følge tett opp lokalt, understreker Kvisvik.

Pensjon

Samtidig med meklingen i statsoppgjøret ble resultatet av uravstemningen om den nye pensjonsordningen klart.

Les mer om resultatet og innholdet i den nye pensjonsavtalen her.

Implementering av det nye pensjonssystemet følges nå opp av en partssammensatt arbeidsgruppe. Gruppen skal vurdere hvilken lønn som skal inngå i pensjonsgrunnlaget for ansatte i staten. De skal levere sin rapport senest 1. mars 2019.

– Dette arbeidet vil være et viktig bidrag når den nye pensjonsordningen implementeres, sier Kvisvik.

Andreårsklausul på pensjon gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019.

Skal ut på uravstemning

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut på uravstemning blant medlemmene. FO kommer tilbake med mer informasjon og frist for dette til sine medlemmer i staten. 

 

Under følger pressemelding fra LO Stat:

                                                                                  LO Stat
Løsning i staten   
Partene i statsoppgjøret aksepterte torsdag formiddag en skisse fra Riksmekleren. Dermed er streik avverget i staten.

- Dette har vært et svært tøft oppgjør, og derfor er jeg tilfreds med at vi kom i mål med dette resultatet, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

- Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter. Disse angrepene har vi nok en gang slått tilbake, sier han.

Resultatet:

 • Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai. 
 • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.
 • Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 7 og 8 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år.
 • Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge.
 • For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000).
 • Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019.

Roser troikaen
-Den lokale pottens andel av totalramma er fortsatt større enn vi ønsker oss, men vi skal være klar over at statens utgangspunkt lenge har vært at nærmest all lønnsdannelse skal skje lokalt. Det var der vi var da forhandlingene ble innledet. Nå blir det en viktig oppgave for våre lokale tillitsvalgte å ta kampen for sine medlemmer i de lokale forhandlingene, sier Aas.

Han skryter samtidig av samarbeidet med de andre i «Troikaen», som de kalles. YS Stat og Unio.

- Det at vi har klart å holde sammen i løpet av forhandlinger og mekling har vært viktig. Samhold gir styrke. Det tror jeg vi kan skrive under på, alle tre.