Særaldersgrense er en viktig pensjonsrettighet for ansatte som ikke kan stå lengre i arbeidslivet
SÆRALDERSGRENSE: Ansatte med særaldersgrense har jobber som er så tunge at de ikke kan regne med å stå like lenge i arbeidslivet som andre.

Fredag ble det klart at forhandlingene om særaldersgrense endte med enighet. Pensjonsreglene gjelder for arbeidstakere i offentlig sektor med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå.

– Dette har vært 22 timer med en krevende innspurt, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik, som deltok i forhandlingene på vegne av FO. 

– Nå har vi fase to foran oss. Da skal det handle om hvem som skal ha rett på særaldersgrense. Partene er enige om at det skal sikres et kunnskapsbasert grunnlag for disse forhandlingene, legger hun til.

I sommer kom Molanderutvalget med en rapport som ville fjerne retten for særaldersgrense for offentlige ansatte. FO var tydelig kritisk til forslaget.

LES SAKEN: Vil fjerne særarldersgrenser: – Helt feil, mener FO

Sissel M. Skoghaug er første nestleder i LO og var leder for forhandlingene om særaldersgrense.

– For oss har det vært viktig å sikre ansatte med særaldersgrenser en reell mulighet til å gå av med en god pensjon. Vi mener vi nå har landet en avtale som er vesentlig bedre enn en videreføring av dagens ordning, sier Skoghaug.

Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO

– Dette er folk som har gått inn i særlig belastende og krevende yrker, og som har hatt tillit til at det offentlige sikrer dem en anstendig inntekt også etter at jobben er gjort, sier Skoghaug om resultatet.

LES MER HOS LO: Enighet om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser

Mange samfunnskritiske stillinger i ulike tjenesteområder i offentlig sektor har i dag særaldersgrense, som betyr at de har rett til å gå av med pensjon tidligere enn vanlig. Det gjelder jobber som er særlig belastende fysisk eller psykisk, eller der det av sikkerhetshensyn stilles spesielle krav.

– Denne ordningen er for dem som har gitt mer av sin helse i samfunnets tjeneste enn hva som er rimelig å forvente. Særaldersgrensen skal gi dem muligheten til en god og verdig pensjon, sier Kvisvik.

I denne omgang har det kun blitt forhandlet om pensjonsregler for de med særaldersgrenser. På et senere tidspunkt skal det avtales hvilke grupper som skal ha særaldersgrenser i framtiden.

Mimmi Kvisvik er fornøyd

For ansatte i forsvaret med plikt til å fratre stillingen, vil det være en videre prosess fram til 1. juli 2024 for å avklare avkortingsreglene for denne gruppa.

En pensjon å leve av

Uten en ny avtale ville konsekvensen ha blitt at arbeidstakere med særaldersgrenser på sikt ville fått en veldig lav alderspensjon.

Arbeidet med en ny avtale har pågått over lang tid. I 2020 brøt forhandlingene med Solberg-regjeringen sammen, da de ikke viste noen vilje til å etablere en ordning som sikret en anstendig pensjon.

LES AVTALEN: Avtale om pensjonsregler for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere (PDF, 4MB)

–  Uten en avtale ville pensjonen etter hvert blitt så lav at det i realiteten ville vært umulig å gå av på særaldersgrensen. I praksis ville særaldersgrensene blitt avviklet, og langt flere ville kunnet blitt presset over i uføretrygd. Nå har vi på plass en varig avtale som sikrer medlemmer med særalder en pensjon de kan leve av, sier Skoghaug.

Alle forhandlingssammenslutningene, LO, Unio, YS og Akademikerne, har deltatt i prosessen. Motpart har vært Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Partene har arbeidet for å utvikle en ny varig løsning for alle som har rett til å gå av tidligere enn vanlig, med særaldersgrense.

Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 og 65 år.

Er du usikker på hvilke pensjonsrettigheter som gjelder deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO-avdelingen i ditt fylke. 


Fakta: Ny særalderspensjon

  • I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger for over 200.000 offentlig ansatte med særaldergrenser.
  • Forhandlinger i 2019 og 2020 endte i brudd. 30. mai i år startet forhandlingene opp igjen, og 26. august kom partene til enighet.
  • Pensjonen vil være på et rimelig nivå. Ordningen er framtidsrettet, bærekraftig og levealdersjusteres. Det vil si at hvis pensjonsalderen i ditt årskull øker, følger også særaldersgrensene etter.
  • Modellen innebærer at det med full opptjening gis et særalderspåslag (et livsvarig tillegg i pensjonen) på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år.
  • De som kommer inn under ordningen vil kunne gå av med pensjon tidligere med om lag samme pensjon som de som jobber fram til de er 67 år.
  • Avtalen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut.