Pensjon

Onsdag kom rapporten Særaldersgrenser før og nå. Den regjeringsnedsatte arbeidsgruppen har vurdert fremtidige behov for særaldersgrenser og forslår å fjerene dem helt over tid.

– Det er ingen tvil om at flere av yrkene med særaldersgrenser i gjennomsnitt er belastende yrker. Samtidig har det vært en positiv utvikling i helse og arbeidsmiljø fra den tiden da særaldersgrensene ble innført. Det er også store individuelle forskjeller, noe som aktualiserer et spørsmål om en generell ordning for alle er det vi som samfunn er best tjent med, sier Pål Molander som har ledet arbeidet.

Da Pensjonsutvalget foreslo å heve pensjonsalderen i fjor sommer, kom det tydelige reaksjoner fra FO og FOs medlemmer. 

– Hvordan det er å være gammel i gamet og bistå noen som har en voldelig atferd når du er over 60, ser jeg ikke helt for meg hvordan du skal klare, sier vernepleier Maria Strømman Berteig til VG.

LES SAKEN: Vernepleier tror flere vil bytte jobb hvis pensjonsalderen øker

Særlig fysisk eller psykisk krevende yrker har i dag en særaldersgrense, som betyr at de kan gå av med pensjon tidligere enn den alminnelige pensjonsalderen. Denne muligheten ønsker Molanderutvalget å gjerne.

– Dagens ordning råtner på rot 

LO mener dette bryter avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018. Pensjonsavtalen sier at det vil være behov for særaldersgrenser i offentlig sektor fremover.  

– Da vi gikk fra forhandlingsbordet i 2018 var det under forståelsen av at regjeringen hadde forpliktet seg til å få på plass en god særaldersgrenseordning og at vi hadde tilstrekkelige garantier for deres vilje til å finne løsninger, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Mimmi Kvisvik

– Fem år senere og på andre forhandlingsforsøk fremstår det som viljen til å finne løsninger fortsatt er lav. Dagens ordning råtner på rot. Det haster å nødvendig å finne en løsning, sier hun. 

Når vi er flere sosialarbeidere som står sammen, får vi flere gjennomslag i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. 

Bli med i fellesskapet

Onsdag vedtok landsstyret en egen uttalelse om særaldersgrenser. FO understreker viktigheten av at sosialarbeidere i krevende yrker har mulighet til tidligere pensjon.

LES UTTALELSEN: Å lande særaldersgrenseordningen krever politisk vilje

– Velferdsstaten skal sikre trygghet for oss alle. Det innebærer en rekke arbeidsoppgaver som er ekstra belastende. Blant FOs medlemmer gjelder særaldersgrensen i dag for en rekke vernepleiere og miljøterapeuter. Dette er helse- og sosialarbeidere som i sin arbeidshverdag opplever høy grad av vold og trusler, emosjonelt press og fysisk krevende arbeidsoppgaver, står det i uttalelsen.

Rimelig med særaldersgrense

Kvisvik mener at det er rimelig med særaldersgrense for disse yrkesgruppene. 

– Denne ordningen er for dem som har gitt mer av sin helse i samfunnets tjeneste enn hva som er rimelig å forvente. Særaldersgrensen skal gi dem muligheten til en god og verdig pensjon, sier forbundslederen.

De som har særaldersgrense på 65 år har jobber som er så tunge at de ikke kan regne med å stå like lenge i arbeidslivet som andre. Ved å fjerne særaldersgrensen, får de lavere pensjon enn andre, siden de vil gå av tidligere i gjennomsnitt. 

Mimmi Kvisvik

Utvalget som evaluerte pensjonsreformen, pekte på at reformen har betydelige mangler knyttet til sosial bærekraft. De som er slitne, men ikke uføre, har behov for kunne gå av med pensjon tidlig. Uten tilpasninger vil de etter hvert få uforsvarlig lave pensjoner, selv med AFP.  

Feil å fjerne særaldersgrensene, mener LO

Da arbeidsgruppen presenterte forslagene sine, publiserte LO et notat om rapporten.

– Molanderutvalget legger til grunn at det ikke finnes særaldersgrenser i privat sektor, og heller ikke i andre nordiske land. Det blir etter vår mening en gal tilnærming. Det blir feil å straffe offentlig ansatte i særlig krevende yrker fordi privat sektor ikke har tilsvarende ordninger, skriver LO i sitt notat. 

I høringsinnspillet til pensjonsutvalgets forutsetter LO at det etableres sliterordning i folketrygden, før en eventuell økning av aldersgrensene. Diskusjonen om hvem som skal ha særaldersgrenser og hva disse skal være, er en del av denne diskusjonen.  

LO mener rapporten bærer preg av at arbeidsgruppen har hatt for liten tid til å gå grundig nok inn i saksområdet. Slik de leser konklusjonene og anbefalingene, vil det innebære:

  • Rask avvikling av 85-års regelen.
  • Utfasing over tid av de aller fleste særaldersgrenser 
  • Mulige økte uførekostnader, fordi ansatte som i dag har særaldersgrense ikke nødvendigvis vil kunne stå lengre i jobben. 

85-årsregelen er en bestemmelse som gjør det mulig å gå av med pensjon inntil tre år før særaldersgrensen, dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. 

– Arbeidsgruppen skriver at økning i levealder og forbedret helse gir ansatte i sliteryrker mulighet til å stå lengre i jobb, men det er langt fra sikkert at alle vil kunne det, sier FO-lederen.

LO mener at uførepensjon ikke skal erstatte muligheten til særalderspensjon, fordi det ikke gir god og verdig avgang fra arbeidslivet.  

– Om de blir tvunget over på utførepensjon, vil det selvfølgelig gi økte uførekostnader, sier Kvisvik.

Veien videre

Det er ikke avklart hvordan rapporten fra Molanderutvalget skal behandles videre. I Prosessen fram til nye regler for særaldersgrenser i offentlig sektor, står det ingenting om hvordan dette skal følges opp. Likevel forutsetter LO at dette skal være et arbeid som skal utvikles mellom partene, og at regjeringen ikke gjør endringer før det er enighet med partene.

Har du spørsmål om pensjon, lønnen din eller arbeidsvilkårene dine? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.