Mimmi Kvisvik
TARIFF: FO-leder Mimmi Kvisvik talte til FOs indre kjerne på Tariffkonferanse på Gardermoen tirsdag 12. desember 2017. Foto: FO.

Det var representanter fra FOs fylkesavdelinger, Rådgivende forhandlingsdelegasjon og Landsstyret i FO som deltok på konferansen.

– Av alle de viktige tingene vi gjør i løpet av et år, er kanskje dette det aller viktigste. Det at vi sammen kan diskutere oss fram til hva som skal prioriteres i våre tariffpolitiske satsningsområder, og hva som bør være vår tariffstrategi er helt avgjørende for medlemmene våre, innledet FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Kvisvik ser fram til hovedtariffoppgjøret 2018. 

– Det innebærer mulighet til å revidere alle bestemmelser i tariffavtaler. FO er spesielt opptatt av pensjon, likelønn, arbeidstid og verdsetting av kompetanse.

Følg FO på Twitter!

Hva er en tariffavtale?

Som arbeidstakerorganisasjon er FO part i en rekke tariffavtaler, og kan føre medlemmenes krav fram til forhandlingsbordet, både i sentrale og eventuelle lokale forhandlinger. Hovedtariffoppgjør skjer hvert andre år. Der forhandler arbeidsgiverorganisasjoner med arbeidstakerorganisasjoner om avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. 

Tariffavtaler innebærer rettigheter knyttet til pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, lønnssatser, velferdspermisjoner og lignende. FO har medlemmer på mange ulike tariffområder. Se hvilke nederst i denne saken. 

FO vil kjempe for gode pensjonsordninger

På tariffkonferansen kom det fram at pensjon kan bli FOs fremste prioritering i vårens forhandlinger. Forslag som legges fram for Landsstyret i FO etter Tariffkonferansen er:

  • FO krever en pensjonsordning i offentlig sektor som baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner.
  • Pensjonen skal også ha reguleringsbestemmelser som i folketrygden.
  • Overføringsavtalen må videreføres og den må ha en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning. 
  • FO mener at pensjonsordninger skal tariffestes.

Det er Landsstyret som tar de endelige beslutningene om hovedlinjer og uttalelse knyttet til Hovedtariffrevisjonen.

Samtidig er likelønn viktig for FO, men også kampen for normalarbeidsdagen. Dette er sentrale krav blant alle innspillene fra FOs fylkesavdelinger og lokale tillitsvalgte. Diskusjonen tirsdag handlet i grove trekk om konkrete krav på disse områdene og hvordan FO skal prioritere mellom dem. I tillegg ble det snakket om reallønnsvekst, sysselsettingssituasjonen og øvrige utviklingstrekk i arbeidslivet.

LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevåg sørget for grundige innlegg og diskusjoner på tariffkonferansen. Flere fylkesavdelinger fortalte om sine erfaringer med å forhandle lønn på vegne av medlemmene i FO.

Hvilken tariffavtale som gjelder for deg som er FO-medlem avhenger av hvor du jobber. FO forhandler fram tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjoner, som KS, Spekter Helse og  Staten.  Se full oversikt nederst i denne saken.

 

Har du fått med deg FOs julekalender på Facebook?

LES OGSÅ: Politikere og kjendiser hyller FO-medlemmer

FO-medlemmenes tariffavtaler

  • KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO medlemmer som i hovedsak arbeider innenfor tjenester til utviklingshemmede, i kommunalt barnevern og i sosialtjeneste/NAV.
  • Spekter Helse omfatter ansatte i helseforetakene. Her har FO medlemmer spredt over hele helsefeltet.
  • I Staten har FO først og fremst medlemmer i barne-, ungdoms- og familievernet, kriminalomsorgen, høyskoler og universiteter og NAV-kontorene.
  • Oslo Kommune er eget tariffområde med egnet lønnsystem og egne forhandlinger. 
  • Virke HUK-området (tidligere HSH) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern. De har til nå hatt avtaler som følger de sammenlignbare tariffavtalene i KS-området, Spekter eller Stat.
  • NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. Virksomhetene kan være tariffbundet til ulike avtaler avhengig av bransje og landsforening i NHO. Største andelen av medlemmene er omfattet av tariffavtale 453.