Illustrasjonsfoto
Fristen for årets lokale forhandlinger i staten er 31. oktober i år. Foto: Nik Macmillan/Unsplash.

 

1. Hva er «lokale forhandlinger»? 

Ved lokale forhandlinger i staten skal partene i den enkelte virksomhet bli enige om den endelige fordelingen av den lokale lønnspotten. Hva som utgjør en statlig virksomhet står bakerst i hovedtariffavtalen. Noen eksempler er Bufetat, NAV, Kriminalomsorgen og politiet.

Partene er altså arbeidstakerforeningene (blant annet Fellesorganisasjonen), på den ene siden og arbeidsgiver, for eksempel Bufetat, NAV eller Kriminalomsorgsdirektoratet, på den andre siden. I lokale forhandlinger kan de bli enige om å forhandle alt selv, eller delegere dette ned til de ulike regionene i virksomheten. 

Når partene er enige om hvordan forhandlingene skal foregå sender de ut et kravskjema til medlemmene/de ansatte. Der blir de bedt om å fylle ut sine krav for lønnstrinnopprykk, eventuelt ønske om endringer i stillingskode, samt begrunnelse for kravet. Kravskjemaet sendes så til tillitsvalgte i arbeidstakerforeningen, som for eksempel FO, innen en viss tidsfrist. Se lenger ned i teksten for FOs tips til utfylling av kravskjema.

Deretter er det opp til partene å bli enige om hva den enkelte skal få i lønnsstillegg. Den 31. oktober er fristen for årets lokale forhandlinger i staten. 

Hva er tariff, hovedoppgjør og lokale forhandlinger? Sjekk ut tariffleksikonet!
 

2. Hva er FOs strategi?

FOs forhandlingseksperter bruker medlemmenes unike kompetanse som et av de sterkeste forhandlingskortene i høst. Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere bidrar i stor grad med å oppfylle statens samfunnsoppdrag i de ulike virksomhetene. Statens oppgaver spenner vidt, men felles for de ulike virksomhetene er at de yter tjenester til enkeltmennesker. 

Kathrine Haugland Martinsen
Sosionom Kathrine Haugland Martinsen sitter i FOs forbundsledelse.

– Våre medlemmer som jobber i staten har en svært relevant kompetanse - blant annet til å se den enkeltes livssituasjon og tilpasse tjenestene på en måte som øker kvaliteten. Enkelt sagt gjør FO-medlemmene at vi får mer og bedre velferd per krone. Dette må gi uttelling i fordelingen av lønnspotten, sier Kathrine Haugland Martinsen, FOs forhandlingsansvarlig i staten. 

Hun forteller at FO i tillegg til kompetanse er spesielt opptatt av to momenter når de forhandler lønn på vegne av medlemmene:

 • Likelønn
 • Bremse veksten i topplederlønninger

– Generelt er likelønnsituasjonen i staten god i de virksomhetene hvor FO har medlemmer, men ikke overalt. FO jobber for å utjevne forskjellene i likelønnsveksten der statistikken viser at kvinnner og menn tjener ulikt, sier Haugland Martinsen.

Topplederlønningene i staten har de siste ti årene løpt fra lønnsutviklingen for vanlige arbeidstakere.

– Vi skal begynne jobben med å minske dette gapet nå i år, sier Haugland Martinsen.

Dersom omorganiseringer i virksomheten har ført til ubegrunnede skjevheter i avlønning internt i eller mellom regioner vil FO kreve å rette opp dette også.

LES OGSÅ: Slik gikk hovedtariffoppgjøret i staten

 

3. Hvem i FO gjør hva for deg?

Kathrine Haugland Martinsen i FOs forbundsledelse har det overordnede ansvaret for oppgjøret i staten. Hun jobber med strategiske valg i tett samarbeid med forhandlingsavdelingen på FOs forbundskontor.  Det konkrete arbeidet med å gjennomføre forhandlingene er delt mellom lokale tillitsvalgte, avdeling for lønn, arbeidsforhold og forhandling, samt fylkesavdelingene i FO.

Illustrasjonsfoto

I årets hovedtariffoppgjør i staten ble partene enige om å forhandle lokalt om halvparten av lønnsøkningen
til de ansatte. Foto: Rawpixel/Unsplash.

Har du spørsmål om lønnsforhandlingene i din virksomhet? Ta kontakt med din tillitsvalgte! Vet du ikke hvem din tillitsvalgte er kan du kontakte din fylkesavdeling i FO.
 

FOs tips til utfylling av kravskjema

 • Spør om lønnspolitikken der du jobber

  Alle statlige virksomheter skal ha en lønnspolitikk som er styrende for arbeidsgivers prioriteringer i lønnsoppgjøret. Kravene dine bør derfor begrunnes med kriterier du finner igjen i lønnspolitikken. Lønnspolitikken finner du som regel på intranettsidene, eller du kan få den ved å spørre arbeidsgiver. Som regel er kompetanse et av disse kriteriene. Som FO-medlem har du alltid en kompetanse som er viktig for arbeidsgiver. Dette bør du få frem, både kompetansen du hadde med deg inn i jobben, og eventuell videre-/etterutdanning. Skriv kort om hvordan kompetansen din bidrar til at virksomheten din oppfyller sine mål. 
 • Påpek urimelige lønnsforskjeller

  Sjekk hva de du kan sammenligne deg med tjener. Hvis lønnsnivået ditt er lavere enn du ville fått i andre virksomheter eller sektorer (privat, kommunal), skriv det. 
 • Det er lov å kreve mye i lønnstillegg

  Det fortjener du. Men en liten realitetsorientering: man kan ikke vinne hver gang. Men ikke vær sjenert på dette området.
   
 • Til sist: Ordlegg deg så kort og poengtert du kan.