FO
DIN HJELP: Gi tilbakmelding på det som er relevant for deg, oppfordrer FO. Illustrasjonsfoto: Maxime Bhm/Unsplash

– Det er viktig for å oss å formidle kunnskap fra dere til departementet slik at barnevernsloven kan bli best mulig, sier leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger, Christian Wiik Kynsveen.

– Vi håper derfor du vil sende oss din mening!  

Gi tilbakemelding på e-post før onsdag 26.juni til rådgiver i FO, Tonje Wejden: tonje@fo.no.

Les også:  Christian Wiiik Kynsveen i FOs forbundsledelse møtte statssekretær om bemanning i barnevernet

 

Dine synspunkter er viktige

Både korte og lange tilbakemeldinger ønskes velkommen!

– Vi oppfordrer deg til å se på det som oppleves særlig relevant og gi tilbakemelding til oss om dette, sier Kynsveen.

Spørsmål som kan være til hjelp er:
•    På hvilken måte blir barnevernsloven bedre av de foreslåtte endringene?
•    Er det endringer som ikke vil gjøre barnevernsloven bedre?
•    Hva er de største utfordringene i dag, og vil disse løses med forslaget til ny barnevernslov?
•    Er det endringer som vil bidra til å styrke ditt arbeid i, eller samarbeid med, barnevernet?
•    Er det forslag som vil vanskeliggjøre ditt arbeid i, eller samarbeid med, barnevernet?
•    Barn med funksjonsnedsettelse utsettes i større grad enn andre barn for overgrep. Barna har også i stor grad hjelp fra andre instanser, i tillegg til barnevernet. Å få til godt samarbeide mellom de ulike instansene er nødvendig for å hjelpe barna. Vil endringene i barnevernsloven legge til rette for bedre samarbeid, og bidra til at barna får bedre hjelp? 
•    Er det endringer som er særlig viktig og som FO bør støtte?
•    Er det forslag FO før gå imot?
•    Er det endringer som mangler?

Les også: FO med innspill til statsbudsjettet 2020. Ønsker 250 millioner til barneverntjenesten. (PDF, 106KB)

 

Kort om høringsforslaget

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) forslag til ny barnevernslov på høring med frist 1. august. Høringen finner du her.

Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 «Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse». Noen av forslagene i NOUen er delvis fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernsloven ble en rettighetslov for barn og barnets medvirkning ble styrket. Det ble videre tatt inn i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse.

Forslaget til en ny barnevernslov som nå er på høring bygger videre på disse endringene og har forslag som har som mål å ytterligere styrke barnets perspektiv, bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Et annet mål med endringene er at de skal støtte barnevernet i bygge på de ressursene som finnes rundt barnet. 

Lovforslaget ingen fullstendig gjennomgang av det materielle innholdet i dagens lov. Forslaget viderefører grunnstammen i dagens lov, regulerer de samme områdene og bygger på de samme grunnprinsippene. Forslaget innebærer en språklig og redaksjonell revisjon av hele loven med vekt på klart språk. Målet er å få en enklere og mer tilgjengelig lov. Det er et ønske om at den nye barnevernsloven gjennom endringene skal bli et bedre faglig verktøy for barnevernet.

Les ogsåDerfor ønsker FO bemanningsnorm i barnevernet

 

Hjelp til å finne ditt område

De ulike temaene som behandles i høringsutkastet er fordelt på følgende kapitler:
•    Oppbygningen av forslaget til ny barnevernslov (kap 4)
•    Formål, virkeområde og grunnleggende bestemmelser (kap 5)
•    Bekymringsmelding og undersøkelse (kap 6)
•    Hjelpetiltak (kap 7)
•    Akuttiltak (kap 8)
•    Omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon (kap 9)
•    Atferdstiltak m.m (kap 10)
•    Samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse (kap 11)
•    Oppfølging av barn og foreldre (kap 12)
•    Fosterhjem (kap 13)
•    Barnevernsinstitusjoner m.m (kap 14)
•    Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (kap 15)
•    Saksbehandlingsregler (kap 16) 
•    Taushetsplikt, opplysningsplikt og adgang til å gi opplysninger (kap 17)
•    Behandling av saker i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (kap18)
•    Kommunens og barnevernstjenestens ansvar og oppgaver (kap 19)
•    Statlig barnevernsmyndighet (kap 20)