Fortell FO hva du synes om forslaget til ny tvangslovgivning
LOVENDRING: Forslaget inneholder store endringer for dagens tvangslovgivning (Foto: Getty Images)

I juni leverte tvangslovsutvalget sin innstilling til nytt tvangslovverk, tre år etter at utvalget ble oppnevnt. Dagens fire tvangslover slås sammen med store og omfattende endringer innen flere områder.

FO trenger dine innspill til nytt forslag til tvangslovgivningen.

Forslaget legger til grunn en helt ny definisjon og forståelse av hva som er tvang, de åpner for forhåndssamtykke og reservasjonsmuligheter innenfor enkelte områder og det foreslås at loven gjøres uttømmende, dvs. at tvang skal hjemles fullt ut i tvangsbegrensningsloven (ikke noe i straffeloven).


Dette er noen av endringene i forslaget til ny lov:


Lovforslag
 

 • Det blir en felles tvangslov for helse- og omsorgstjenesten. Loven vil blant annet erstatte psykisk helsevernloven, kapittel 9 og 10 i helse- og omsorgstjenesteloven og kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven. 
 • Ingen diagnosespesifikke regler.
 • Det blir klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner.
 • Institusjonene får plikt til å legge til rette for minst mulig bruk av tvang.
 • Avvikling og etter tre år forbud mot bruk av mekanisk tvang som beltelegging og remmer i behandling.
 • Styrket rett til å reservere seg mot medisinering. Flertallet i tvangslovsutvalget foreslår å opprettholde kun en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser.
 • Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten tvang som et livreddende tiltak.
 • Styrket rettsvern for barn under 16 år: Ved tiltak som er særlig inngripende og der det er motstand fra barnet, svekkes mulighetene til utelukkende å basere seg på foreldresamtykket.
 • Tvangsbegrensningsnemnder erstatter kontrollkommisjonen.

Se også FN skuffet over funksjonshemmedes manglende rettigheter i Norge.
 

Dette er noen av områdene FO ønsker særlig innspill på
 

Tvangsbegrepet

 • NOU-en foreslår store endringer i tvangsbegrepet. Forståelsen av tvang endres, hva vil det føre med seg? Vil forslaget føre til mindre tvang? Hvordan skal innstrammingen av tvangsbegrepet forstås? Er det slik å forstå at det som tidligere ble definert som tvang nå skal defineres som hjelp? Og hva innebærer dette for rettsikkerheten?

Barn

 • Er barn godt nok ivaretatt i den nye loven?
   

Kriterier for bruk av tvang

Nye krav for inngripen endres omfattende, både med tanke på hva som er kriterier for inngripen og hvem og hvordan avgjørelsen tas. 

 • Vil rettsikkerheten ivaretas godt nok i det nye forslaget? 
 • «Antatt samtykke» innføres som et nytt begrep. Hvordan ser vi for oss at dette begrepet skal forstås og hva må til for å sikre lik praksis med forståelsen av «antatt samtykke»? Hvordan kan det styrke en persons rettsikkerhet?
   

Vedtaksmyndighet og kompetanse

 • Er det godt nok beskrevet hvem som har vedtaksmyndighet og hvilke kvalifikasjoner som skal kreves for å utføre tvangen?
 • Kravene til kompetanse hos personalet endres, hvordan vil nye krav ivareta faglig forsvarlighet i god nok grad, sammenlignet med dagens lovverk?
   

Rettsikkerhet
Utvalget argumenterer for at forslaget om ny lov er tilpasset og tar inn i seg menneskerettighetene og FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). På hvilken måte tenker vi forslaget i større grad ivaretar personer deres selvbestemmelse og rettsikkerhet bedre enn dagens lovverk. Hva må tydeliggjøres og hva er ikke godt nok ivaretatt i forslaget?

 • Er det en god idé å samkjøre reglene i et felles lovverk? Dette gjelder svært ulike bruker- og pasientgrupper og ulike situasjoner og arenaer. Blir deres behov godt nok ivaretatt med en felles lov?
 • Vil endring i Fylkesmannsembetets ansvar og oppgaver samt innføring av tvangsbegrensningsnemder styrke rettsikkerheten, eller vil det bidra til en oppstykking og fragmentering av ansvar?
 • Vil endringene i regelverket for fri rettshjelp være til det positive? Bør det i tillegg innvilges fri rettshjelp i forbindelse med §§ 11-1 og 11-4?
   

Ansatte og andres sikkerhet

 • Er bestemmelsene om inngrep i nødsituasjoner gode nok med tanke på sikkerheten til ansatte – og andre utenforstående?

Den 800 sider lange NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten er omfattende, og som det fremgår av tittelen foreslår den et felles lovverk. 

Her kan du laste ned eller lese hele utredningen.
 

Dine innspill er viktige

Om du har korte eller lange kommentarer, synspunkter til et eller flere av temaene eller er du opptatt av et eller flere av dagens regelverk, så send dem inn til oss.   

Dette er et svært omfattende lovforslag og vi i FO er svært opptatte av å få så mange innspill som mulig, slik at vi kan få en god høringsuttalelse.  

Send innspill til rådgiver Andreas Kikvik: andreas@fo.no innen 15. oktober 2019.

Utover dette er dere selvfølgelig velkomne til å komme med innspill på andre saker dere mener noe om!