Mimmi Kvisvik

Før jul oppnevnte regjeringen en egen helsepersonellkommisjon som skal levere løsninger på hvordan Norge kan sikre nok helsepersonell i fremtiden. Dette har vært et spesielt problem under pandemien og ansatte varsler om "sprengt" kapasitet på sykehusene.

– Derfor er FO glade for at det er nedsatt en egen kommisjon som skal se på dette. Det er store problemer med å utdanne, rekruttere og beholde nok helsepersonell i Norge, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.  

Hun mener likevel at kommisjonen ikke bør se seg blind på de etablerte yrkesgruppene. 

– Det vil ta lang tid å utdanne ansatte mer rett kompetanse fra start. Derfor bør vi samtidig se om det finnes ressurspersoner i Norge som ikke jobber innenfor helsesektoren i dag, mener Kvisvik.  

Omfordeling av arbeidsoppgaver 

Kvisvik mener at en omfordeling av dagens arbeidsoppgaver kan gi dagens helsepersonell mer tid til å medisinsk oppfølging av pasienter. En artikkel i Minerva viser hvordan Sverige i løpet av pandemien klarte å doble intensivkapasiteten på sykehusene ved å halvere antallet sykepleiere per sengepost. 

I Norge bistår sykepleiere blant annet med praktiske oppgaver, utfylling av Nav-søknader og oppfølging av pårørende. Til Nettavisen sier Paula Lykke, leder for landsgruppen av intensivsykepleiere, at dette er oppgaver som «en sosionom kunne håndtere mye bedre». Det er en slik omfordeling FO ønsker seg. 

Hender

– Sosionomer er spesielt utdannet til å hjelpe mennesker med praktiske og sosiale utfordringer, men de utgjør en forsvinnende liten del av de ansatte ved sykehusene. Om vi slipper til flere sosionomer, og bruker deres kompetanse på det de er best til, kan også sykepleierne bruke tiden sin på det de er best til, nemlig å gjøre folk friske, sier Kvisvik. 

Hun viser til at Sverige har 4.000 sosionomer ansatt i den offentlige helsesektoren, mens tallet er nærmere 400 i Norge. Andelen sosionomer på norske sykehus er på under én prosent. Også Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk sykepleierforbund, ber regjeringen blant annet opprette flere stillinger til sykehussosionomene.

Bruk av vernepleiere 

For å jobbe som helsepersonell i Norge må man ha autorisasjon eller lisens. Vernepleiere er autorisert helsepersonell, men mange jobber utenfor helsevesenet. Selv om det er stor mangel på vernepleiere i Norge, mener FO-lederen at annerkjennelse kan trekke flere inn i sektoren.

LES RAPPORTEN: Det som skal til - Faktorer med betydning for rekruttering av vernepleiere

– Undersøkelsen fra 2021 viser at vernepleiere ofte søker på stillinger hvor det er et godt fagmiljø. Om sykehusene ønsker å rekruttere mer autorisert helsepersonell, med sammensatt kompetanse, er det et stort uforløst potensial i å rekruttere vernepleiere, mener hun. 

Vernepleier

Tall fra SSB viser at det kun var ansatt 70 flere vernepleiere i 2020 enn i 2010 ved somatiske sykehus. 

Kvisvik trekker også frem at myndighetene kan utvide autorisasjonsordningen for å få tilgang på mer autorisert personell.

Autorisasjon av flere yrkesgrupper 

Forbundet mener at autorisasjonsordningen bør utvides til å omfatte flere yrkesgrupper, for å redusere mangelen på helsepersonell. FOs forgjenger foreslo autorisasjon av det som den gang het sykehuskurator allerede på 1960-tallet.

LES HISTORIEN: Et historisk tilbakeblikk på kampen for autorisasjon

– Mange barnevernspedagoger og sosionomer jobber i stillinger hvor de blir definert som helsepersonell, men uten autorisasjon er det begrenset hva de kan gjøre. I dag finnes det ingen autorisasjonsordning for de sosialfaglige yrkene. En utvidelse av ordningen kan være en del av løsningen på helsepersonellmangelen, sier FO-lederen. 

De siste årene har Stortinget stemt ned flere forslag om å utrede autorisasjonsordningen. Likevel mener Kvisvik at det er muligheter for gjennomslag. 

Mann

– Nå er vi i en ekstraordinær situasjon. Da må vi se på alle mulige løsninger. Autorisasjon mener vi er en av dem, sier hun. 

Veien videre 

Kommisjonen skal levere sin utregning innen 1. februar 2023, noe som gir gruppen litt over et år til å se på løsninger. FO har bedt om møter med kommisjonen og håper på et samarbeid, selv om de ikke ble inkludert i utvalget. 

– Vi håper selvfølgelig på å være representert i slike ekspertgrupper, men har allerede tatt kontakt og planlegger å følge dem tett det neste året. Mangel på helsepersonell er alvorlig, derfor ønsker vi å bidra til å finne de beste løsningene, sier forbundslederen. 

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO? Vi er største fagforening for sosialarbeidere i Norge. Bli med på vinnerlaget!

Meld deg inn her