Autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer har vært et tema for FO og forbundets forløpere i mange tiår.

Sykehuskuratorenes forening var en forløper til Norsk sosionomforbund (NOSO), og ble stiftet i 1948. De tok opp autorisasjon og beskyttelse av tittelen sykehuskurator allerede i 1960. Det betyr at autorisasjon for sosionomer har vært et tema i alle fall i 60 år. 

NOSO ble stiftet 1959 og jobbet for autorisasjon på 70- og 80 tallet, og FO fortsatte med det etter at FO ble dannet i 1992. Her kan du lese mer om historien til FO. Det har gjennom historien ikke alltid vært enighet om man skulle arbeide for autorisasjon. Dette har blant annet handlet om uenigheter vedrørende profesjonskamp. Arbeidet med autorisasjon, samt spørsmål om profesjon og profesjonskamp blir grundig behandlet i historieboka til FO, så interesserte anbefales å lese «I velferdsstatens frontlinje» av Jan Messel.

På 90-tallet ble det innført autorisasjon for flere helseprofesjoner og helsefagutdanninger etter lov om helsepersonell. Siden dette har har FO arbeidet for at det skal innføres en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer. Vernepleierne fikk en form for autorisasjon etter at NVF reiste spørsmål om dette på midten av 70-tallet, og ble endelig vedtatt i 1999, og vernepleierne har nå autorisasjon på lik linje med annet helsepersonell etter helsepersonelloven. 

På 2000-tallet ble autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer jevnlig arbeidet med politisk med fra FOs side, og her referer vi kun til noe av det som har blitt gjort. Kravet om autorisasjon ble støttet av Helsedirektoratet i 2003 (PDF, 5MB)og 2007 (PDF, 5MB) og Helsetilsynet i 2008 (PDF, 519KB). FO hadde krav om dette i 2008 (PDF, 1MB), og i 2014 (PDF, 842KB)ble det sendt nok en anmodning om autorisasjon, men det ble avvist (PDF, 1MB). Det som ser ut til å være årsaken til avvisningene er at det er vanskelig for departementet å inkludere barnevernspedagoger og sosionomer i helsepersonelloven, i og med at de ikke definerer disse profesjonene som rene helseprofesjoner. 

Autorisasjon brosjyrer

I 2009 la Befring II-utvalget frem forslag om at ansatte i barnevernet skulle få autorisasjon, altså en feltspesifikk autorisasjon. Dette ønsket ikke FO, og det ble heller ikke vedtatt. Spørsmålet om autorisasjon ble igjen aktualisert av NOU 2017:12 Svikt og svik som anbefalte en utredning for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet. Denne tråden ble tatt opp  i Jeløyaplattformen (2017) til Regjeringen Solberg som besto av Høyre, Frp og Venstre. Der var det et mål å:

Innføre kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenestene.

Dette ble gjentatt i Granvoldplattformen til regjering Solberg som besto av Høyre, Frp, Krf og Venstre. FO valgte nå å følge dette sporet, og arbeidet for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet. FO vurderte at dette kunne være et springbrett for en generell autorisasjonsordning for de to profesjonene, og FO arbeidet tett med Bufdir i deres arbeid med anbefalinger til regjeringen om hvordan dette kunne løses (PDF, 614KB). Bufdir anbefalte noe nølende en:

"autorisasjonsordning hvor autorisasjon tildeles etter endt utdanning innen master i barnevern og master i barnevernsarbeid, eventuelt en videre utredning av et nasjonalt register over barnevernspersonell". 


Regjeringen behandlet dette i lovforslaget om kompetanse i barnevernet, og der fant de det ikke hensiktsmessig med autorisasjon: 


Departementet mener imidlertid at det er viktig å bevare tverrfaglighet i tjenestene, ved at barnevernet fortsatt er åpent for flere utdanningsgrupper, som familieterapeuter, psykologer, jurister og pedagoger. Dermed vil en autorisasjonsordning rettet mot noen utvalgte utdanningsgrupper ha begrenset praktisk betydning, siden de samme oppgavene vil bli utøvd også av personell uten autorisasjon.

Dette lovforslaget er på høring frem til juni 2020.

Samtidig som denne prosessen foregikk fremmet SV i 2018 et forslag på stortinget om autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. FO sendte flere innspill til partiene og til helse- og omsorgskomiteen (PDF, 36KB), og komiteen hadde til slutt følgende innstilling til Stortinget:


Stortinget ber regjeringen sikre innføring av en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer gjennom å fremme forslag om å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene, i forbindelse med Bufdirs utredningsarbeid om dette.

Diskusjonen i Stortinget endte med vedtak om å avvente Bufdirs anbefaling om autorisasjon og kompetansekrav i barnevernet. Bufdir innstilte på å innføre autorisasjon for ansatte i barnevernet med master, og som vi så over så valgte regjeringen å ikke gå videre på dette. Der ligger saken om autorisasjon nå, og den er ikke ferdig, for nå vil FO starte arbeidet med å følge opp vedtaket fra Stortinget. 


Kilde: FOs arkiv og Messel, Jan (2013). I velferdsstatens frontlinje – barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Oslo: Universitetsforlaget