Marianne Solberg

Torsdag 2. februar la Helsepersonellkommisjonen frem sin rapport om kompetansebehovet i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. 

Utvalgsleder Gunnar Bovim tegner et dystert bilde og viser at fremtidens helse- og omsorgstjenester står ovenfor store rekrutteringsutfordringer. Rapporten viser at det ikke vil være nok helsepersonell til å håndtere den kommende eldrebølgen, innenfor dagens system.

SE INNLEGGET: Pressekonferanse av rapportlansering
LES MER: – Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient

FO-nestleder Marianne Solberg fulgte konferansen. Hun mener at statistikken som legges til grunn er alvorlig.

– Det er en kraftfull utredning. Vi som fagforening må ta den på alvor. Kommisjonen peker på at utviklingen i befolkningen tilsier at selv med all mulig politisk vilje vil vi ikke kunne fortsette som før, sier Solberg og legger til:

– Det er heller ikke en bærekraftig løsning å øke andelen av arbeidsstokken som arbeider innenfor helse og omsorgstjenestene dramatisk i tiårene som kommer.

Solberg mener at samfunnet må se helheten i oppfølgingen av pasienter og brukere.

– Det betyr at hele samfunnet, politikere, ledere og ansatte de omkringliggende tjenestene må være en del av løsningen, sier hun. 

– Vi i FO ser hvordan profesjonsgruppene våre kan være en del av løsningen. Et av tiltakene som trekkes frem er å sørge for at tjenestene må bygges nedenfra og opp. Dette innebærer blant annet en økt satsning på forebyggende tjenester.

Omsorg

Dette har FO spilt inn i flere omganger til kommisjonens arbeid, påpeker Solberg.  

LES MER: Her kan du lese FOs tidligere innspill til helsepersonellkommisjonen.

Oppgavedeling som en del av løsningen

FO har i sine innspill til helsepersonellkommisjonen lagt stor vekt på oppgavedeling og organisering av tjenestene. Det gjør også helsepersonellkommisjonen i sin rapport.

– Det kan se ut som om vi har blitt hørt. Det er vi svært glade for. Det er et stort uutnyttet potensial i å gi de sosialfaglige profesjonene mer plass innen helse- og omsorgstjenestene, sier Solberg.

SE OGSÅ: Helsepersonellkommisjonen må se helheten

FO er positive til at kommisjonen både foreslår et eget utvalg som skal se på helhetlig organisering av helse- og omsorgstjeneste, og at det gjøres et arbeid for å kartlegge ansattes kompetanse og systematisere kompetansebehovet i tjenestene. For ett år siden skrev Mimmi Kvisvik og Hanne Glemmestad fra FOs forbundsledelse om sosionomenes rolle på sykehus.

LES SAKEN: Slipp sosionomer til på sykehusene

Mer tillit, mindre detaljstyring

Kommisjonen har også foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifiserte fagfolk til helse- og omsorgstjenestene, og for å møte utfordringene både på kort og lang sikt.

Marianne Solberg

En av utfordringene i helse- og omsorgstjenestene er detaljstyring som hindrer mange ansatte i å gjøre en god faglig jobb. Solberg mener at tillit må få større plass i fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

– Tillit til ansatte vil være avgjørende for å kunne skape arbeidsplasser der folk blir værende over tid, sier hun.

Slik fremtidsbildet tegnes nå, er faren stor for enda mer detaljregulering.

– Det kommer vi som fagforening til å motarbeide. Dette er ikke tiden for enkle stoppeklokkeløsninger, det vi trenger nå er større rom for faglige vurderinger, sier Solberg.

Kan oppleves provoserende

FO-nestlederen sier at det kan oppleves både krevende og provoserende, når kommisjonen sier at løsningen ikke bare er flere folk.

– For de som løper skoa av seg fordi de er for få, kan det virke provoserende at man ikke skal løse det med flere kollegaer. Selvsagt er det behov for økt bemanning og kompetanse flere steder. Samtidig forteller mange av medlemmene våre om manglende samhandling mellom tjenester, mange tidstyver og utdaterte systemer og bygg, sier Solberg.

– Mange forteller om hverdager som ikke oppleves meningsfylt eller som ikke er til pasientenes og brukernes beste. FO mener de ansatte i større grad må få innflytelse på hvordan tjenestene er organisert og hvilke prioriteringer som gjøres.

Hun mener at ansatte ikke skal stå alene i omlegging av tjenestene.

Stortinget

– Denne dreiningen mot mer forebygging, mer generalistkompetanse og bortprioritering av oppgaver er et politisk ansvar. Det krever at politikere tar ansvar og legger til rette for de prosessene som må følge av denne utredningen, sier Solberg.

Tid for handling

Utredningen, som har fått tittelen «Tid for handling», trekker også frem viktigheten av heltid og gode arbeidsforhold. Solberg sier at FO i flere omganger har trukket frem utfordringene vernepleierne står i når det gjelder vernepleiermangel og hele stilinger. Dette kom blant annet frem i rapporten «Ingen tid å miste».

– Jeg håper virkelig at det er «tid for handling» og at rapporten fører til viktige endringer. Ikke bare for vernepleierne, men for hele helse- og omsorgssektoren, sier Solberg.

Helseministeren varslet på pressekonferansen at NOU-en nå legges ut for høring, og FO har allerede startet arbeidet med høringene. 

LES MER: Her kan du lese FOs tidligere innspill til helsepersonellkommisjonen.

Har du innspill som du ønsker at FO skal ta med seg videre i arbeidet? Ta kontakt med seniorrådgiver Andreas Kikvik på andreas@fo.no.