NY BARNEVERNLOV: FO deltar i høringen og skal komme med grundig innspill til departementet.
NY BARNEVERNLOV: FO deltar i høringen og skal komme med grundig innspill til departementet.

I likhet med Barneombudet mener FO forslaget til ny barnevernslov ikke i tilstrekkelig grad svarer på barnas reelle behov i samsvar med funn fra Helsetilsynets rapport.

Det uttalte målet med den nye barnevernsloven er å sette barnas behov i sentrum og bidra til bedre faglig arbeid. Regjeringen ønsker også å styrke rettsikkerheten for barn og foreldre. 

FO har jobbet med endringene til barnevernsloven over flere år og ser fram til å jobbe grundig med denne høringen. Fristen er 1. august.

 

Kommunen ansvarliggjøres

I lovforslaget vil regjeringen få ned antall akuttvedtak og omsorgsovertakelser, og det skal løses ved bedre forebygging. Kommunene får et tydeligere ansvar for å jobbe helhetlig med forebygging. Dette er altså en endring fra barnevernets ansvar til kommunens ansvar.

Mimmi Kvisvik
ANGÅR FLERE: Barns oppvekst og trygghet er ikke bare barnevernets ansvar, sier Mimmi Kvisvik. 


Endringen betyr at kommunestyrene jevnlig må vurdere om kvaliteten og bemanningen i barnevernet er god nok. 
– Vi har i for lang tid sett at barnevernet og deres ansatte blir skyteskive når ting ikke fungerer. Med denne bestemmelsen blir ansvaret forhåpentligvis plassert der det hører hjemme, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO.
– Dette forutsetter at samarbeidet mellom barnevernet og kommunens administrative og politiske ledelse er godt. Det er de ansatte i tjenestene som vet hvor skoen trykker.

FO er derimot usikre på hvilke konsekvenser det har for barnevernet sin rolle at ansvaret flyttes til kommunen.

– For eksempel hvordan barnevernet skal jobbe opp mot barnehager, skoler og andre instanser på gruppenivå? Det er et interessant forslag som vi må se nærmere på, sier Kvisvik. 

Les også: Hvordan har de ansatte i barnevernet det i din kommune?
 

Flere endringer i ny barnevernslov

Forbundslederen i FO trekker fram andre momenter i forslaget til ny barnevernslov:

  • Akuttberedskap lovfestes.
  • En overordnet bestemmelse slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører et barn. Dette er en reell styrking av barneperspektivet.
  • Ettervern skal utvides til unge fyller 25 år. Dette har FO kjempet lenge for, og i høst vant vi fram sammen med Landsforeningen for barnevernsbarn, gjennom kampanjen #takkmamma #takkpappa. 

– Vi må sette oss inn i detaljene før vi kan si noe mer om etterverns-endringen, men det er klart at dette er et av områdene vi særlig vil konsentrere oss om framover, sier Kvisvik. 

  • Samtaleprosessen, som noen fylkesnemnder har hatt som prøveordning, videreføres. 
  • I lovforslaget understrekes det at barnevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til barnets kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn. 
  • I den nye loven blir barnevernstjenesten pålagt å undersøke barnets helhetlige omsorgssituasjon. Dette innebærer at undersøkelsen skal omfatte forholdene i både samværshjemmet og hjemmet der barnet bor fast.
  • Barneverntjenesten kan unnta barnets forklaring fra innsyn fra foreldre, dersom innsyn kan medføre skade eller fare for barnet. Dette styrker barnets rettsikkerhet, og er positivt mener FO.

Ta kontakt med rådgiver i FO Tonje Wejden dersom du jobber i feltet og har innspill til høringen: tonje.wejden@fo.no.

Høringsfristen er 1. august.