ENIGHET: Resultatet for FOs medlemmer i kirkelig sektor er nå klart.
ENIGHET: Resultatet for FOs medlemmer i kirkelig sektor er nå klart. Marit Selfors Isaksen i FO-ledelsen er tilfreds med resultatet.


KA  er arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Dette lønnsoppgjøret gjelder FOs medlemmer som jobber i kirkelig sektor.

Du kan lese FOs krav i forhandlingene her. (PDF, 242KB)
 

Her er resultatet

Den totale rammen i lønnsoppgjøret er om lag 3,2 % i begge områder (Fellesrådssektoren og Den norske kirke). Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger.

Også ved dette oppgjøret ser vi at avstanden til lønnsnivået i KS fortsatt er stort for mange av våre medlemmer som er ansatt i fellesråd og menighetsråd. 

For FO er det viktig at kirken skal være i stand til å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, det var derfor viktig at partene tok grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutviklingen for dette området i KA, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

Vi er fornøyd med at resultatet ble slik at rammen på årets lønnsoppgjør i kirken ble lik rammen i stat og kommune, og at området følger resultatene der når det gjelder pensjon og AFP, fortsetter hun.

Det vil bli forhandlet en ny sentral særavtale om pensjonsordninger for ansatte i fellesråd og menighetsråd, som skal bygge på tilsvarende avtale i KS. Avtalen skal gjelde fra 1.januar 2020.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) gjøres det nye "vedlegg 5" i hovedtariffavtalen i staten gjeldende, dette omhandler pensjonsgivende tilleggslønn.

Les også: Alt om årets lønnsoppgjør.
 

Slik blir den nye lønna

For ansatte i kirkelig fellesråd og menighetsråd er det avtalt følgende:

Lønnsgruppene 1, 2, 2B, 3, 4 og 5:

Alle får et sentralt tillegg fra 1. mai 2019 på mellom 9000 og 15 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt.

Se den nye lønna og lønnstabeller her (PDF, 107KB)

I tillegg økes garantilønnen for alle lønnsgrupper per 1.august 2019 ut over det sentrale tillegget i henhold til ny tabell. Dette innebærer at arbeidstakere som per 31.juli 2019 har en grunnlønn som ligger under nivåene i ny tabell, får et ytterligere lønnstillegg fra 1. august 2019 slik at arbeidstaker kommer opp på de nye nivåene.

Stillinger uten fastsatt minstelønn/garantilønn:

Det er avtalt et lønnstillegg på 3,35 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2019, med virkningsdato 1.5.2019. Garantilønnen økes tilsvarende.

Følgende stillingskoder er omfattet:

5160 Arbeidsleder, 5242 Ass. styrer v/barnehage, 5241 Daglig leder i menighet, 5246 Dirigent/korleder, 5104 Forsker, 5219 Fritidsleder, 5201 Institusjons-/sykehusprest, 5102 Kirketolk, 5224 Leder, 5245 Prosjektleder, 5260 Seniorrådgiver, 5199 Styrer v/barnehage