Kvinne sitter alene i et rom
SVIKTES: Brukene blir i mange tilfeller nedprioritert og får ikke oppfølgningen de har krav på.

«Ikke trygt nok, ikke godt nok, mangelfullt og spredt» slik beskriver Helsetilsynet kvaliteten i tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming i en omfattende rapport.

– Rapporten bekrefter det FO har slått fast tidligere. Funnene stemmer med beskrivelsene som vi får fra våre medlemmer som jobber innenfor disse yrkene. Det haster med å få satt i gang tiltak for å gi personer med utviklingshemming tjenestetilbudet som de har krav på, sier Marit Selfors Isaksen i FO.

 

Svikt i nesten alle kommuner som ble besøkt

Rapporten til Helsetilsynet viser at svikten i tjenestetilbudet er omfattende. I 2016 avslørte fylkesmennenes tilsyn svikt i fire av fem kommuner. I 2018 ble det igjen gjennomført tilsyn og avdekket svikt i fem av sju kommuner.

Det ble blant annet avdekket at personer fikk ikke medisinsk oppfølging. Og i noen tilfeller var manglende såpass grove at det kunne få alvorlige helsemessige konsekvenser.

Gjennom intervju og journalgjennomgang med ansatte ble det avdekket at personer ikke fikk avtalt legetimer eller fikk forsvarlig helseoppfølging. Underliggende sykdomssymtomer på alvorlige sykdommer, som kreft og diabetes, kunne i verste fall bli oversett.

– Det er dramatisk at personer med utviklingshemming ikke får de rettighetene og tjenestene de har kritisk behov for, sier Marit Selfors Isaksen.

 

Svak kompetanse og fraværende ledelse

Rapporten fra Helsetilsynet, som heter Det gjelder livet, konkretiserte flere svakheter i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Hovedfunnene viste at mange ansatte manglet kompetanse for å gi et forsvarlig tjenestetilbud. Det var også en systematisk manglende grunnopplæring av personale. Kun to til tre vakter var satt av til opplæring av nyansatte flere steder. Underbemanning førte også til at de mest selvstendige av brukerne ble overlatt til seg selv.

Ledelsen fulgte heller ikke opp bekymringsmeldinger fra ansatte om manglende helseundersøkelser og oppfølging av brukerne. Verken legetime eller tiltak ble satt inn fra ledelsen for å rette opp dette. Det ble også avdekket svikt i legemiddelhåndtering noe som kan gi alvorlige bivirkninger og helseskader.

LES RAPPORTEN: Det gjelder livet
 

FO har fremmet tiltak som vil bidra til å løse utfordringene

 

Marit Selfors Isaken


– Sammen med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen SOR (SOR) har vi gått sammen om en felles satsning for å synliggjøre problemet for politikere, sier Marit S. Isaksen.

– Vi har utarbeidet seks krav som vil forbedre situasjonen for personer med utviklingshemming. Sammen med arbeidsmarked, skole, bolig, er helse- og omsorgstjenester et av våre prioriterte områder.

SOR arbeider med informasjon- og kompetanseformidling med dyptgående fagkunnskap på området. NFU er en kompetanseformidler på området og forbundet har fylkeslag over hele landet og kjenner utfordringene til personer med utviklingshemning gjennom grasrotapparatet. 

Se alle kravene her
 

Kompetanse er løsningen for kommunene

– Kompetansen er den ene nøkkelen for å bedre tjenestene ute i kommunene. Innfør en kompetansenorm. Behovene til brukeren må møtes med tverrfaglige helse- og sosialfaglig kompetanse. Men grunnbemanninga må bestå av vernepleiere som har spesifikk kompetansen som disse tjenesten trenger.

– Ledelse er den andre nøkkelen for at tjenesteyting skal bli bra, fortsetter Isaksen. Kommunene må holdes ansvarlig, Kommunene må forpliktes til å følge opp krav om endringer når tilsyn avdekker grove mangler, som i tilfellet med rapporten til Helsetilsynet.

– Kommunene har en lovpålagt oppgave med å tilby forsvarlige helse og omsorgstjenester til alle sine innbyggere, avslutter Isaksen.

LES MER HER: Slik vil FO forbedre rettighetene til personer med utviklingshemning