LEDER AN: FO-nestleder Marianne Solberg leder arbeidet med tillitsreform i FO. Hun sitter også i LOs tillitsutvalg som har definert hovedpilarene som må ligge til grunn for en tillitsreform i offentlig sektor,.
LEDER AN: FO-nestleder Marianne Solberg leder arbeidet med tillitsreform i FO. Hun sitter også i LOs tillitsutvalg som har definert hovedpilarene som må ligge til grunn for en tillitsreform i offentlig sektor.

Både LO og regjeringen ønsker en tillitsreform i offentlig sektor. Målet med den er at vi beveger oss bort fra den mangeårige styringsformen New Public Management (NPM), eller tilsvarende styrings- og markedsløsninger hentet fra privat sektor.  

LOs tillitsutvalg jobber med tillitsreformen fra arbeidstaker-siden. FO-nestleder Marianne Solberg representerer forbundet her. Utvalget har definert tre hovedpilarer som må ligge til grunn i en tillitsreform:  

 • Tillit mellom partene i arbeidslivet 
 • Tillit til de ansattes kompetanse og faglighet  
 • Tillit mellom politikere ansatte og innbyggere 

Disse punktene er ivaretatt i Hurdalsplattformen regjeringspartiene ble enige om.  

Her kan du lese utvalgets definisjon av Den norske tillitsmodellen (PDF, 11KB)
  
LES MER: Dette er LOs mål for ny tillitsreform i offentlig sektor. 

PÅVIRKNING: Marianne Solberg, nestleder i FO, og FO-tillitsvalgte i samtale med daværende Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og AP-politiker Masud Gharahkhani om behovet for en tillitsreform i offentlig sektor i 2020.

En etterlengtet reform 

Marianne Solberg, nestleder i FO, orienterte FOs landsstyremøte forrige uke om hvordan arbeidet med tillitsreformen går, og utfordringene som må løses. Etter mange års arbeid med politisk påvirkning fra FOs side, er hun glad for å nå være godt i gang med politisk samarbeid om reformen. 

– Dette er en etterlengtet reform, og en retningsendring som offentlig sektor og velferdstjenestene våre er helt avhengige av for å kunne utvikle seg videre i en positiv retning, sa hun.  

Solberg sa at i første fase gjelder det å få en kritisk gjennomgang av kontrollrutiner, rapporteringsrutiner, sjekklister, prosedyrer, retningslinjer og alt hva ansatte styres av. 

– Hva er det i dette som er kritisk viktig for god kvalitet i tjenestene og hva er det som er til for å tilfredsstille systemet? Som er der kun for å holde ryggen fri dersom det skulle skje noe? Som er der for at ett ledernivå skal kunne vise et annet ledernivå at de er effektive og følger opp, eller som kun skal svare på politikernes krav om detaljkunnskap? 

FO-nestlederen var klar på at det fortsatt må dokumenteres og rapporteres, men at dette arbeidet ikke skal overskygge fokuset på samfunnsoppdraget. Solberg sa videre at tillitsreformen må sees som en langsiktig og kontinuerlig prosess, og at den er helt avhengig av de tillitsvalgtes engasjement og involvering for å kunne lykkes.  

– FO-tillitsvalgte ute i kommunene må ta initiativ til samarbeid om å utvikle tjenestene lokalt, i samspill med arbeidsgivere og politikere. Å innføre mer tillit og mindre kontroll handler også om en kulturendring og nye måter å jobbe på for en yngre generasjon sosialarbeidere. Dette krever godt samarbeid mellom partene, og våre medlemmer må være med å gjøre tillitsreformen så god som mulig, sa hun. 

LES MER: FO snakker med Støre om behovet for en tillitsreform i offentlig sektor.

Gunn Karin Gjul, Marianne Solberg, Mona Berger

FO inviterte Statssekretær Gunn Karin Gjul, og Mona Berger, varaordfører i Trondheim, til landsstyremøtet for å snakke om hvordan arbeidet med tillitsreformen går på Stortinget og i Trondheim kommune. 

Bred politisk enighet om tillitsreform 

Gunn Karin Gjul, Statssekretær for kommunal- og distriktsministeren, berømmet FO for en innsiktsfull analyse av innføringen av tillitsreformen.  

– Ingen annen organisasjon som er med i arbeidet med tillitsreform har en så balansert og nøktern tilnærming til reformen som FO. Andre tror man kan hive seg rundt. FO har en analyse som gjør at man har forståelse for at ting tar tid, sa hun.  

Gjul mener en innføring av tillitsreform egentlig er å innføre den norske arbeidslivsmodellen på nytt i offentlig sektor. Hun sa også at det er bred politisk enighet på Stortinget om en avvikling av markedsstyringen i offentlig sektor.  

– Vi trenger nå at de ansatte får mer tillit og faglig handlingsrom til å gjøre selvstendige beslutninger, sa hun. 

Statssekretæren sa at trange kommunebudsjett i tiden fremover gjør at vi er avhengig av en tillitsreform.  

– De ansatte må bruke mindre tid på unødvendig rapportering som stjeler viktig tid, slik at de kan bruke den på menneskene de er satt til å hjelpe, sa hun.  

Gjul kunne fortelle at slik jobbes det med tillitsreformen på Stortinget nå: 

 • Et utvalg skal settes ned for å finne ut hvordan en kan fase ut kommersielle aktører i offentlig velferd.  
 • Bestiller- /utførermodellen skal utfases.  
 • Det skal nå kartlegges hvordan en tillitsreform i Nav kan gjennomføres.  
 • Utlendingsdirektoratet ønsker også en slik kartlegging. 
 • Det vil kjøres pilot-prosjekter med ulike kommuner. 

Gunn Karin Gjul Marianne Solberg

Tillitsreform i praksis 

Mona Berger, varaordfører i Trondheim kommune, gjestet FOs landsstyremøte for å snakke om hvordan arbeidet med tillitsreform går i Trondheim kommune.  

– Vi har innført ny arbeidsgiverpolitikk som vil bidra til at de tillitsvalgte vil få tid og mulighet til å påvirke hvordan tjenestene skal løse sitt samfunnsoppdrag. Vi har vedtatt politikk som skal sikre tilstrekkelig handlingsrom både til enhetsledere, avdelingsledere og øvrige medarbeidere, sa Berger.  

Hun presiserte at dette handlingsrommet både skal gjelde tid og økonomi.  

Berger la frem hva som er gjort i arbeidet med tillitsreform i Trondheim kommune: 

 • De har innført en tillitsmodell for hjemmetjenestene som ligner på Oslo-modellen.  
 • Mottak og oppfølgingssenteret for rusmiddelavhengige er omstrukturert slik at de nå får 60 % av henvendelsene sine direkte fra bruker. 
 • De skal ha en helhetlig gjennomgang av Barne- og familietjenestene (BFT). 
 • De jobber tett med tillitsvalgte i FO om denne gjennomgangen, og har sammen formulert kriterier som vektlegger mål om «mer sammenhengende tjenester som støtter og forebygger, reparerer og bygger opp». 

LES OGSÅ: Norgesmodellen: LOs 10 bud for offentlige anbud

Varaordføreren presenterte en punktliste med grunnpilarer som må til for å lykkes med å innføre en tillitsreform i kommunen: 

 • Utvidet partssamarbeid 
 • Nok ansatte 
 • Heltidskultur 
 • Tjenestene utvikles sammen med tjenestemottakerne 
 • Bestiller - / utførermodell bør avvikles 
 • Ledere som praktiserer tillitsbasert ledelse 
 • Lokale forhold må legges stor vekt på 

– Med utvidet partssamarbeid mener vi å inkludere de tillitsvalgte i budsjettkonferanser, gi økt frikjøp utover minimumskravene i hovedavtalen og ha faste dialogmøter med de ulike forbundene, sa Berger til FOs landsstyremøte. 

Mona Berger

Videre sa hun at politikerne også måtte være tydelig og repetitivt i budskapet om at tillitsvalgte skal være involvert i utvikling av planverk, endringer av tjenestetilbud – og spesielt i forbindelse med «sparetiltak». 

FOs videre arbeid med tillitsreform 

Nestleder Marianne Solberg oppsummerte FOs videre arbeid med tillitsreformen slik: 

 • Utvikling og politisk påvirkning gjennom LOs tillitsutvalg. 
 • Medvirkning i politiske prosesser rundt tillitsreformen. 
 • Samarbeid med andre forbund. 
 • Jobbe tett på arbeidet med tillitsreform i NAV og andre etater. 
 • Oppfølging av FO-tillitsvalgte lokalt. 

Både Solberg, Gjul og Berger oppfordret tillitsvalgte i kommunene til å være aktive bidragsytere og initiativtakere lokalt. 

– Reformen vil ta tid. Dette er kontinuerlig arbeid vi må stå i over tid, men resultatet vil gi oss mer mulighet til å utøve faget vårt, og innfri vårt samfunnsoppdrag, avsluttet FO-nestleder Marianne Solberg.