Lek

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. I lang tid har sosialpolitikken blitt bygget ned, splittet opp og tilsidesatt av andre politikkområder.  

Tjenester og politikkområder som tidligere ble sett i sammenheng styres i dag av forskjellige departement, institusjoner og forvaltningsnivå. For å sikre trygghet og velferd for alle må sosialpolitikken gjenreises som eget politikkområde.  

LES MER: Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv

Sosialpolitikk handler om å gi gode oppvekstsvilkår, hjelp med arbeid og bolig eller støtte og hjelp dersom du får sosiale problemer. Helhetlig sosialpolitikk handler om at alle politikkområder og hjelpetiltak må ses i sammenheng og koordineres. Sammensatte utfordringer løses ikke av enkelttiltak. 

Flerfaglig samarbeid er nødvendig for at mennesker som trenger hjelp på flere områder får den hjelpen de trenger. Uansett hvor du bor, eller i hvilken fase i livet, du er. 

Frem mot stortingsvalget ønsker FO å sette søkelyset på behovet for en helhetlig gjennomgang av Nav, tidlig innsats og arbeidet mot sosiale utfordringer fordi dette peker seg ut som viktige sosialpolitiske utfordringer vi må løse. 
 

Helhetlig gjennomgang av NAV 

NAV bør være i fremste rekke når det gjelder sosialpolitiske virkemidler for å sikre befolkningen trygghet fra vugge til grav. Mange steder fungerer NAV godt. For noen er imidlertid NAV blitt en instans som de frykter og opplever som en belastning. 

Nav

Etter EØS-skandalen var granskingsrapporten (lenke) tydelig på at årsaken ikke bare skyltes manglende kompetanse om EØS-regelverket. Den viste at det ikke er tydelig hvordan ansatte skal melde mistanke om feil i tjenesten eller hvem de skal melde til.  

Utvalget konkluderte med at mangel på kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning preget det praktiske arbeidet i etaten. FO mener at dette er selve kjernen i å forstå hvorfor skandalen oppstod og hva vi kan gjøre for å forhindre at det skjer igjen.  

Det er behov for reform i Nav. På samme måte som du trenger kart på langtur, trenger vi en plan for Nav. Vi kan ikke tegne kartet uten å kjenne terrenget. Derfor krever FO en helhetlig gjennomgang av Navs styringsmodell, organisering, kompetansesammensetting, samhandling og tilgjengelighet. Slik hindrer vi at en ny Nav-reform skaper nye blindsoner. 
 

Forebygging og tidlig innsats lønner seg 

Et samfunns viktigste oppgave, og sikreste investering, er at barn og unge får en god oppvekst. Vi trenger trygge barnehager og skoler, hvor ansatte har kompetanse og tid til å fange opp barn som har det vanskelig. Det hindrer utenforskap og frafall, samt fanger opp psykiske plager tidligere.  

Kommunene må koordinere tjenester for barn og unge slik at de ikke faller mellom flere stoler det året man fyller 18. For ungdom som strever er det helt essensielt at man blir fanget opp og blir hjulpet videre i hjelpeapparatet. Ellers kan man havne utenfor samfunnet. 

Psykososial oppfølging

Vi vil lovfeste kommunalt forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Det er et godt sosialpolitisk grep som styrker kommunenes helhetlige innsats. 
 

Arbeid mot sosiale utfordringer 

Barn som lever i fattigdom, møter større utfordringer enn andre på veien mot voksenlivet. Å øke barnetrygden er et av de mest treffsikre sosialpolitiske tiltakene for å forebygge at barn vokser opp i fattigdom. Strukturelle problemer løses av aktiv omfordelingspolitikk som dekker hele befolkningen.  

LES RAPPORTEN: Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Sosiale utfordringer som fattigdom, utenforskap og psykiske lidelser kan alle føre til rusavhengighet. Derfor må det møtes med sosialfaglige løsninger. FO støtter forslaget til ny rusreform og mener traff bør erstattes av hjelp. Rådgivende enhet må ha nok ansatte med sosialfaglig kompetanse for å gi riktig oppfølging. 

LES OGSÅ: Dette mener FO om rusreformen