Rett kompetanse sikrer kvalitet i tjenestene

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Det bygges hver dag av menneskene i det. Vi vil sikre at de ansatte i velferdstjenesten har riktig kompetanse til å hjelpe dem som trenger det mest. 

LES MER: Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv

Behovet for riktig og nok kompetanse er dessverre ingen nyhet. Flere tusen har signert oppropet for å lovfeste miljøterapeuter i skolen. Norge mangler over 20 000 vernepleiere. Barnevernspedagoger og sosionomer mangler fremdeles autorisasjon, etter mer enn seksti år med kamp. 

Rett kompetanse er en forutsetning for god kvalitet i tjenestene. FO ønsker et samfunn som adresserer sosiale problemer med helhetlige løsninger. For å klare dette må flere tjenester satse på sosialfaglig kompetanse.  

For FO er særlig behovet for miljøterapeuter i skole, vernepleiermangelen og autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer viktig i stortingsvalget. Rett kompetanse sikrer kvaliteten i tjenestene.  

Miljøterapeuter i skolen 

Skolen former oss, og en god skolegang har stor betydning for hvordan du får det videre i livet. Derfor er det helt avgjørende at skolen er et trygt og godt sted for alle barn, med fokus på det faglige, det psykososiale og det praktisk estetiske.  

Miljøterapeut i skole

Dessverre er det ikke slik for alle. Altfor mange gruer seg til å gå på skolen, enten fordi de blir utsatt for mobbing og utestenging, har kognitive utfordringer eller strever med forhold hjemme. Mange blir preget resten av livet av å mislykkes i skolen uten at man fikk hjelp tidlig. Vi vet at mange av dem som faller fra i videregående har strevd lenge uten at noen har fanget det opp. Derfor trenger skolen flere ansatte med kompetanse til å identifisere utfordringer og sette i gang riktige tiltak. 

Denne kompetansen har barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Disse profesjonsutøverne går ofte under betegnelsen miljøterapeuter når de er ansatt i skolen. FO vil lovfeste krav om miljøterapeuter i skolen for å styrke laget rundt eleven og sikre at alle får den hjelpen de trenger. 
 

Tiltak mot vernepleiermangel 

Vernepleierutdanningen ble opprettet på 60-tallet for å bistå personer med utviklingshemming. I dag jobber de i en rekke helse- og sosialtjenester, og tilrettelegger for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. Dessverre har Norge stor vernepleiermangel. 

SSB anslår at helse- og omsorgsektoren vil mangle om lag 5 000 vernepleiere innen 2035. I rapporten “Ingen tid å miste” konkluderer FO og NAKU med at Norge mangler over 20 000 vernepleiere. Kun 10,7 prosent av ansatte i kommunale tjenester for utviklingshemmede har vernepleierutdanning. FO og flere brukerorganisasjoner anbefaler at 70 prosent av de ansatte har relevant høyere utdanning.  

Vernepleier

FO ønsker en opptrappingsplan for vernepleierutdanningen, samt at vernepleiernes kompetanse lovfestes i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ufaglærte ansatte i relevante tjenester må få tilbud om etterutdanning for å ta vernepleierutdanning.  

Autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer 

FO ønsker at alle som har behov for bistand skal være trygge på at de ansatte som møter dem er kvalifisert til jobben. Autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer styrker sikkerheten til klienter, brukere og pasienter fordi det stiller krav til sikkerhet og kompetanse. 

Autorisasjon er en viktig anerkjennelse av utdanningsgruppene, fordi yrkestitlene kun vil være tilgjengelige for dem som er skikket til å bære dem. Det er en trygghet i at barnevernspedagogen eller sosionomen som hjelper deg er egnet for jobben. 

FOs førløpere tok opp temaet allerede på 1960-tallet og Sverige, Finland og Island har i dag lignende ordninger. Selv om mange ser verdien av autorisasjon, blir forslaget fremdeles nedstemt av politikerne. Rett kompetanse sikrer kvalitet i tjenesten.