KREVER MILJØTERAPAUTER: Mimmi Kvisvik, Trond Spurkeland, Linda Olsen og Anne Finborud ønsker å lovfeste miljøterapeuter i skolen
KREVER MILJØTERAPAUTER: Mimmi Kvisvik, Trond Spurkeland, Linda Olsen og Anne Finborud ønsker å lovfeste miljøterapeuter i skolen

Dette er et innlegg om behovet for miljøterapeuter

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Trond Spurkeland, initiativtaker til kampanjen Ja til et nasjonalt krav om miljøterapeuter i skolesektor
Linda Olsen, førskolelærer med utdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid
Anne Finborud, leder av SL

2. februar ble NRK Debatten satt av til pandemiens pris for barn og ungdom. Hjemmeundervisning, stengte fritidstilbud og økt press i hjemmet er skadelig for barn som ikke har det godt hjemme. Ifølge tall lagt frem i Debatten oppgir en av seks barn at de ble utsatt for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolene var stengt i mars i fjor.  

Dette er enorme tall som krever handling. Dagen etter nedstengingen tok FO kontakt med helsemyndighetene med bekymring for barn i sårbare situasjoner. Vi var redd barna ville bli hardt rammet av strenge smittevernstiltak. Siden har regjeringens ekspertgruppe levert 10 rapporter som forteller det samme og senest onsdag kom også FHI med en rapport som viser at smittevernstiltakene har hatt enorme kostnader for nettopp barn og unge. Alarmtelefonene for barn og unge oppgir at de ikke har kapasitet til å snakke med alle som ringer, fordi pågangen er så stor. Situasjonen er urovekkende.  

Likevel fortsetter regjeringen i det samme sporet. Flere har pekt på behovet for flere helsesykepleiere på skolen og flere steder elevene kan henvende seg. Men for mange elever er terskelen for å selv henvende seg til «noen» stor, enten det er til helsesykepleieren eller det er en psykolog. For mange er det også helt utenkelig å ta kontakt med en alarmtelefon.    

SE OGSÅ:  FOs innspill til Utdanningsdirektoratets arbeid med oppfølgingen av stortingsmeldingen Tett på

Å pålegge det enkelte barn ansvaret for selv å ta kontakt for å få hjelp er for mange altfor stort. Disse barna trenger å bli sett og oppsøkt.  Vi vet at lærerne gjør det, men lærere har begrenset tid og kompetanse i å følge opp. Skolen trenger derfor andre profesjoner til å bidra med å styrke opp laget rundt lærere og elever.    

Derfor trenger skolen miljøterapeuter. Ansatte som daglig er tett på ungene i klasserommet og i friminuttet. Som kjenner disse barna og som aktivt kan oppsøke den enkelte og sette inn tiltak, enten det er i på skolen eller i hjemmet.  

Behovet var stort allerede før landet stengte i fjor, nå har vi ikke tid til å vente. Elevene trenger trygge og gode relasjoner til voksne for at de skal evne å fortelle at noe er galt. Andre elever trenger voksne som kjenner dem godt og som spør og bryr seg. Ærlige svar for du først når elevene er trygge på den voksne.

Mange skoler har allerede sett nytteverdien av å ansette miljøterapeuter. Mange er knyttet opp imot enkeltelever, vi trenger flere som kan jobbe forebyggende. Det er derfor på tide at det lovfestes en rett til miljøterapeuter på hvert trinn i hele stillinger i skolen. 

Miljøterapeuter utdannet som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier er opplært til å se hver enkelt elev og fange opp barn som av ulike grunner har det vanskelig. Det kan være knyttet til mobbing, bekymring rundt hjemmesituasjon eller det psykososiale læringsmiljøet. Vi trenger dem mer enn noensinne nå. Så hvor blir det av regjeringen?   

LES OGSÅ: Datteren hatet skolen fram til femte klasse. I dag skulle hun ønske skolen varte i sju dager. Dette takker mor «Siv» tre miljøterapeuter for

Helseministeren, barne- og familieministeren eller kunnskapsministeren gjentar det samme budskapet. De er triste og deler bekymringer, men mangler løsningene. Ikke i én debatt har vi hørt de si noe om mulighetene som ligger i å ansette flere miljøterapeuter. 

Vi vet at de barna som hadde flest utfordringer fra før, har fått det enda verre under koronakrisen. Vi er redd for at konsekvensene blir store for dem.

Tidene har forandret seg og det har skolen også. Nå må regjeringen gi klare føringer til kommunene. Det er på tide politikerne våkner og tar i bruk den sosialfaglige kompetansen som finnes. Det er på tide å lovfeste miljøterapeutene i skolen.