FO deltok sammen med flere andre organisasjoner til et innspillsmøte med utdanningsdirektoratet 22. januar. Vi ettersendte også et skriftlig innspill. 

I forbindelse med oppfølgingen av Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats, og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er Utdanningsdirektoratet gitt følgende oppdrag:

Kartlegge situasjonen for andre yrkesgrupper i barnehage, skole og SFO og vurdere hvilket ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner kan ivareta, samt foreslå tiltak for å styrke de ulike yrkesgruppenes situasjon i barnehage, skole og SFO.

I både det muntlige og skriftlige innspillet ble vi bedt om å kommentere på følgende spørsmål:

  • Hvilke ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner/yrkesgrupper kan ivareta
  • Forslag til tiltak for å styrke de ulike profesjonene/yrkesgruppenes situasjon i barnehage, skole og SFO.

Les FOs innspill her. (PDF, 125KB)