Sosionomene som arbeider innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobber innenfor et vidt spekter av tjenester som for eksempel:

 • Rus og psykisk helse
 • Oppsøkende tjenester
 • Miljøarbeid med unge og unge voksne
 • Miljøarbeid med voksne
 • Personer med utviklingshemning
 • Tjenester til eldre
 • Innenfor skolen
 • Folkehelse
 • Tjenester til flyktninger og innvandrere

Helse- og omsorgstjenesteloven sier at kommunen skal fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Dette er noen av kjerneområdene i sosialt arbeid, og sosionomer er med sin særskilte kompetanse avgjørende for at kommunene skal kunne realisere sine forpliktelser etter loven.

 

Sosionomens kunnskap og kompetanse

Sosionomen har bred kunnskap og kompetanse i å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, og bidrar til at mennesker får tatt i bruk sine ressurser gjennom:

 • å kartlegge ressurser, og gi helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenester.
 • ulike sosialfaglige arbeidsformer, der brukeren er aktiv deltaker og mobiliserer egne og omgivelsenes ressurser.
 • endringsarbeid, motivasjonsarbeid, tverrfaglig samarbeid og ulik metodikk innen individuelt, gruppe og samfunnsarbeid.
 • kommunikasjon, relasjon og konfliktløsning med ressursperspektiv og medvirkning som bærende element.
 • kunnskap om helse- og velferdstjenester og kan formidle kontakt og initiere til samarbeid med andre hjelpeinstanser.
 • kunnskap om ulike livsutfordringer som rus og avhengighet og psykisk helse.
 • kunnskap om migrasjon og om sosialt arbeid i flerkulturelle kontekster.
 • kunnskap om familiesystemer og har kompetanse på å ivareta et helhetlig barne- og familieperspektiv.
 • kunnskap om velferdslovgivning og kompetanse i lovanvendelse, skjønnsutøvelse og forvaltning (saksbehandling).
 • kunnskap om etikk, og har kompetanse i å identifisere og håndtere etiske dilemma.

 

Hva tilbyr sosionomen?

 • Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
 • Praktisk bistand og tett oppfølging i samarbeid med brukeren og dens pårørende.
 • Oversikt over aktuelle tjenester og koordinering av det samlende hjelpetilbudet.
 • Oppsøkende arbeid og hjemmebesøk.
 • Gruppevirksomhet, for eksempel ved kultur- og aktivitetssenter, eldresenter, frivillighetssentral, andre lavterskeltilbud.
 • Samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner, pårørende, andre yrkesgrupper og profesjoner.
 • Sysselsetting.
 • Initiere og delta i faglig utviklingsarbeid, herunder initiativ til å etablere nye tiltak.
 • Dokumentasjon, kvalitetsutvikle og evaluere betydningen av det sosialfaglige arbeidet.

Last ned PDF-versjon av brosjyren her. (166KB)

Sosionomen i kommunenes helse- og omsorgstjenester