Sykehussosionom

Sykdom og/eller skade kan medføre økonomiske, følelsesmessige og praktiske utfordringer i hverdagen. Det eksisterer ulike hjelpeog støtteordninger og det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å få hjelp.

Sykehussosionomer kartlegger hvilke sosiale konsekvenser sykdommen og/eller skaden har fått for pasienten og pårørende. Sosionomtjenesten kan gi informasjon om velferdsordninger, praktisk hjelp med søknader og formidle kontakt med NAV, forsikringsselskap, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre aktuelle instanser. Sosionomene tilbyr også støtte- og mestringsorienterte samtaler når livssituasjonen endres på grunn av sykdom og/eller skade.

Sosionomtjenesten kan kontaktes både om du har konkrete spørsmål eller dersom du ønsker en samtale rundt din egen livssituasjon og hvordan du har det. Tilbudet gjelder både pasienter og pårørende. Ta koontakt med lege eller sykepleier dersom du ønsker henvisning.

Hva kan sosionomen bidra med?

Sosionomen kan kartlegge, gi informasjon og veiledning om

  • ytelser og tjenester gjennom NAV og kommunens helse- og omsorgstjeneste
  • forsikringsmessige forhold
  • tiltak og tilrettelegginger som kan være aktuelle hjemme, på arbeids- eller utdanningssted og i fritiden

Sosionomen kan gi praktisk hjelp

  • med søknader
  • ved å formidle kontakt med aktuelle instanser


Sosionomen kan gi psykososial støtte gjennom

  • samtaler om endret livssituasjo
  • å arbeide med hele familien når én rammes av sykdom eller skade
  • å synliggjøre muligheter til å mobilisere ressurser i nettverket

Last ned som PDF