Sosionomen har bred kompetanse og kan jobbe i barnevernet
Sosionomen har bred kompetanse og kan jobbe i barnevernet

Barnevernet er en kjernearena for sosialt arbeid. Målet er å sikre barn og unge trygge oppvekstsvilkår, og hovedvekten av arbeidet retter seg mot hjelpetiltak som skal bidra til at barn og unge får bedre omsorgsbetingelser mens de bor hjemme. 

Det er flere grunner til at familier er i kontakt med barnevernet. Det kan dreie seg om manglende foreldreferdigheter, rus og psykiske helseplager, foreldrekonflikter, fattigdom og dårlige boforhold. Dette er komplekse sosiale problemer som utgjør en risiko for mange barn og unge. Kunnskap om rus, psykisk helse, foreldrekompetanse og hvordan sosioøkonomiske forhold virker inn på barns omsorgssituasjon, sammen med kunnskap om barn og unges utvikling og mestring er nødvendig for å forstå kompleksiteten i barnevernsarbeid. 

Sosionomen har samhandlings- og samarbeidskompetanse og kan koordinere tverrprofesjonelt samarbeid. Samarbeid med barn, foreldre og andre tjenesteområder er avgjørende for gode tjenester som både barn og foreldre opplever som virksomme. 

Sosionomens kunnskap og kompetanse

 • Sosionomen har bred kunnskap og kompetanse i å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, og bidrar til at mennesker får tatt i bruk sine ressurser gjennom:
 • Å kartlegge ressurser, og gi helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenester.
 • Ulike sosialfaglige arbeidsformer, der brukeren er aktiv deltaker og mobiliserer egne og omgivelsenes ressurser.
 • Endringsarbeid, motivasjonsarbeid, tverrfaglig samarbeid og ulik metodikk innen individuelt, gruppe og samfunnsarbeid.
 • Kommunikasjon, relasjon og konfliktløsning med ressursperspektiv og medvirkning som bærende element.
 • Kunnskap om helse- og velferdstjenester og kan formidle kontakt og initiere til samarbeid med andre hjelpeinstanser.
 • Kunnskap om ulike livsutfordringer som rus og avhengighet og psykisk helse.
 • Kunnskap om migrasjon og om sosialt arbeid i flerkulturelle kontekster.
 • Kunnskap om familiesystemer og har kompetanse på å ivareta et helhetlig barne- og familieperspektiv.
 • Kunnskap om velferdslovgivning og kompetanse i lovanvendelse, skjønnsutøvelse og forvaltning (saksbehandling).
 • Kunnskap om etikk, og har kompetanse i å identifisere og håndtere etiske dilemma.


Hva jobber sosionomer i barneverntjenesten med?

 • Saksbehandling etter lov om barneverntjenester: Undersøkelser av bekymringsmeldinger, og iverksetting og oppfølging av tiltak som skal bidra til en bedre omsorgssituasjon for barn og unge.
 • Individuelle samtaler med barn, unge, foreldre og andre omsorgspersoner, praktisk bistand og oppfølging.
 • Nettverkskartlegging og nettverksarbeid med fokus på ressurser som kan bidra til å styrke barnets omsorgs- og oppvekstsituasjon.
 • Ledelse og koordinering av tjenestetilbud både på individ og organisasjonsnivå, og sikre at barnets beste og barnets medvirkning blir ivaretatt. 
 • Tverrprofesjonelt samarbeid med ulike aktører for å bidra til gode og helhetlige tjenester. Sosionomen har ofte en koordinerende rolle i det tverrprofesjonelle samarbeidet.

Sosionomer jobber både i det kommunale-, statlige- og private barnevernsfeltet.
 

Last ned PDF-versjon av brosjyren her (542KB)