Noen ganger når en blir syk og har behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten vil det ikke være tilstrekkelig å behandle kun sykdommen. Ofte er det sammensatte forhold som virker inn på pasienten. Sosionomen har kompetanse i å se hele pasientens situasjon og bidra til at han eller hun får et helhetlig tilbud. Sosionomen kartlegger og sørger for at både de somatiske, psykiske og sosiale forholdene ivaretas og at pasientene får en helhetlig behandling.

Hvor jobber sosionomen i spesialisthelsetjenestene?

 • Somatiske sykehus
 • Psykiatrien
 • TSB
 • Habiliteringstjenestene for barn og unge
 • Rehabiliteringstjenestene for voksne

Sosionomens kunnskap og kompetanse

Sosionomen har bred kunnskap og kompetanse i å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, og bidrar til at mennesker får tatt i bruk sine ressurser gjennom:

 • å kartlegge ressurser, og gi helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenester.
 • ulike sosialfaglige arbeidsformer, der brukeren er aktiv deltaker og mobiliserer egne og omgivelsenes ressurser.
 • endringsarbeid, motivasjonsarbeid, tverrfaglig samarbeid og ulik metodikk innen individuelt, gruppe og samfunnsarbeid.
 • kommunikasjon, relasjon og konfliktløsning med ressursperspektiv og medvirkning som bærende element.
 • kunnskap om helse- og velferdstjenester og kan formidle kontakt og initiere til samarbeid med andre hjelpeinstanser.
 • kunnskap om ulike livsutfordringer som rus og avhengighet og psykisk helse.
 • kunnskap om migrasjon og om sosialt arbeid i flerkulturelle kontekster.
 • kunnskap om familiesystemer og har kompetanse på å ivareta et helhetlig barne- og familieperspektiv.
 • kunnskap om velferdslovgivning og kompetanse i lovanvendelse, skjønnsutøvelse og forvaltning (saksbehandling).
 • kunnskap om etikk, og har kompetanse i å identifisere og håndtere etiske dilemma.

Sosionomens kompetanse og aktive medvirkning vil kunne gi pasientene et bedre helhetlig behandlingstilbud og et kortere behandlingsløp.

Hva tilbyr sosionomen?

 • Sosionomen kan gi pasienter og pårørende rådgiving og informasjon om behandling og tjenestetilbud.
 • Sosionomen kan også gi rådgiving til de ulike samarbeidspartene som er involvert rundt behandlingen av pasienten.
 • Sosionomen kan gi tilbud om samtaler, individuelt eller i grupper, innenfor ulike typer sykdommer og mestring av sykdommer.
 • Sosionomen kan bistå og hjelpe pasientene til å være aktivt med i behandlingen av sin sykdom.
 • Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
 • Praktisk bistand og tett oppfølging i samarbeid med pasienten og dens pårørende.
 • Oversikt over aktuelle tjenester og koordinering av det samlende hjelpetilbudet.
 • Bidra til å sikre et helhetlig tilbud tilpasset brukerens behov.
 • Samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner, pårørende, andre yrkesgrupper og profesjoner.
 • Initiere og delta i faglig utviklingsarbeid, herunder initiativ til å etablere nye tiltak.
 • Dokumentasjon, kvalitetsutvikle og evaluere betydningen av det sosialfaglige arbeidet.

Last ned PDF-versjon av brosjyren her. (216KB)