De tre organisasjonene ble slått sammen i november 1992. Det nye forbundet var virksomt fra 1.1.1993, og og er en del av arbeidstakersammenslutningen Landsorganisasjonen (LO).

FO 

Ved sammenslåingen hadde de tre forbundene til sammen 8.455 medlemmer. Siden den gang har det steget jevnt, og ved dags dato har FO over 34 000 medlemmer.

Formålet for FO ble å ivareta medlemmenes lønn- og tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, inernasjonalt solidaritetsarbeid, samepolitisk og minoritetspolitisk arbeid, datapolitisk arbeid og organisasjonspolitikk.

FOs første forbundsleder var Oddrun Remvik, tidligere forbundsleder i Norsk sosionomforbund (NOSO).  Hun var leder fra 1992 til 2002. Da tok Randi Reese over. Hun satt som leder till 2010. Rigmor Hogstad ledet FO fra 2010-2012, mens dagens forbundsleder er Mimmi Kvisvik.

Norsk barnevernpedagogforbund (NBF)

NBF ble stiftet 24. oktober 1969. Arthur Lindborn var forbundets første leder. De var opptatt av å barnevernfaglige oppgaver og ansvar, samt lønns- og arbeidsforhold for medlemmene. Som interesseorganisasjon hadde ikke forbundet forhandligsrett, og spørsmålet om tilknytning til hovedorganisasjon ble etterhvert viktig. Etter at landsmøtet i 1977 vedtok at dette spørsmålet skulle ut i uravstemning, ble det et klart flertall for LO-medlemskap. Forbundet ble tatt opp i LO 1. juli 1980.

Norsk sosionomforbund (NOSO)

NOSO ble stiftet 1.oktober 1959. Thor Kolsrud var en av initiativtakerne, og han ble også valgt til forbundets første leder. Forløperen var Sykehuskuratorenes forening som ble stiftet i 1948. De første årene var arbeidet særlig rettet mot fag og profesjonelle spørsmål, men utover på 60-tallet var både lønnsspørsmål, yrkesetikk og utdanningspolitikk sentrale spørsmål som ble debattert. I 1966 ble tittelen sosionom godkjent som tittel for dem som hadde eksamen fra sosialskolen. Landsmøtet i 1970 vedtok å starte forhandlinger med LO med sikte på å bli tatt opp som medlemsforbund. LO-medlemskap ble vedtatt i ekstraordinært landsmøte i 1971. Bente Wilmar, som ble valgt til NOSOs første kvinnelige leder i 1977, ble samtidig den første kvinnelige forbundsleder i et LO-forbund.

Norsk vernepleierforbund (NVF)

NVF ble stiftet 16. november 1962. Frank Bye ble valgt som første leder. De arbeidet for å utvikle faget og at omsorgen for psykisk utviklingshemmede skulle dreie mot utviklings- og opplæringsmuligheter for utviklingshemmede. Det ble tidlig inngått avtale med Kommunale funksjonærers landsforbund (KFL) om tariffmessig samarbeid, og via KFL ble NVF knyttet til Yrkesorganisasjonenes landsforbund (YS) de første årene. Etter en forutgående uravstemning ble det på ekstraordinært landsmøte i 1984 vedtatt at forbundet skulle søke medlemskap i Landsorganisasjonen (LO). Forbundet ble formelt tatt opp i LO 1.1.1985.

Vil du lese mer om FOs historie?

Da bør du sjekke ut historieboka "I velferdsstatens frontlinje" som ble lansert ved 20-års jubileet som ble feiret i juni 2013. Forfatter er historiker Jan Messel. Boka er tilgjengelig i bokhandelen og fra Universitetsforlaget.

I forbindelse med at FO fikk ny logo til landsmøtet i 2019, spilte forbundet inn denne filmen som forteller litt av FOs historie: