Hvem kan klage til yrkesetisk råd?
Alle som i møte med barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere mener å ha opplevd etisk kritikkverdig praksis fra profesjonsutøvernes side, kan fremme klage overfor yrkesetisk råd. Dette gjelder også selv om profesjonsutøveren ikke er medlem av FO. 
 
Profesjonsutøvere som oppdager etisk klanderverdig praksis hos en kollega eller overordnet, kan også klage inn vedkommende for rådet. 
 
Klage kan også fremmes av bruker eller profesjonsutøver overfor samfunnsinstitusjoner (f.eks. tjenestesteder). 
 
Klageprosedyre 
Klagen skal fremmes skriftlig til yrkesetisk råd. Rådet kan være behjelpelig med å formulere klagen. 
 
Klagen må angi hvem det blir klaget på, omstendighetene rundt klagen og de etisk klanderverdige aspektene ved forholdet. Det er ønskelig at klagen knyttes direkte til de etiske verdiene som er omtalt i dette dokumentet. Ved klage fra bruker/klient må det vedlegges en signert godkjenning fra klageren om at den innklagde profesjonsutøveren løses fra taushetsplikten i den spesielle saken. 
 
Klagen oversendes innklagede for kommentarer. Kommentarer fra innklagede oversendes klageren, slik at vedkommende får mulighet til ytterligere kommentarer. 
 
Den innklagede blir så bedt om å komme med en sluttkommentar. 
 
Yrkesetisk råd drøfter klagesaken med bakgrunn i dette etiske dokumentet. Rådet kommer med en skriftlig vurdering i saken, som sendes begge parter. Rådet kan også invitere til et møte mellom partene for å fremme kommunikasjon og gjensidig respekt. 
 
Ved grove brudd på FOs etiske verdier kan rådet foreslå skarpere reaksjoner overfor profesjonsutøveren, for eksempel suspensjon eller eksklusjon fra FO. I slike tilfeller følges bestemmelsene i vedtektene. 
 
Yrkesetisk råd vurderer om klagebehandlingen skal offentliggjøres. 

Hvordan få kontakt med yrkesetisk råd?
Postadresse:
Yrkesetisk råd
Fellesorganisasjonen (FO)
Postboks 4693 Sofienberg
0506 Oslo

E-post: yer@fo.no 

Les mer om hvordan rådet jobber med klagebehandlingen her. (PDF, 86KB)