Mimmi Kvisvik

Innlegget er skrevet av Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

I dag er arbeidernes internasjonale kampdag, en dag som markerer solidaritet og kampvilje over hele verden. En dag som minner oss om at vi står sterkere sammen enn hver for oss. En dag som utfordrer oss til å kjempe for rettighetene våre.

I år er dette viktigere enn på lenge. Når forskjellene i samfunnet øker ser vi hvor viktig det er å forebygge sosiale problemer, sikre folk penger til mat på bordet og gi trygghet til dem som rammes hardest i krisetid. 

FO er fagforeningen for sosialarbeidere, og organiserer ansatte i velferdsstatens frontlinje. De ser at krisene rammer langt hardere og flere enn tidligere. Langt flere kjenner rentehevingene på kroppen. Langt flere må ta grep for å få økonomien til å gå rundt. Langt flere kjenner på en utrygghet i hverdagen. 

Dette var også grunnlaget for årets lønnsoppgjør. Tøffe tider betyr tøffe forhandlinger. LO gikk ut i storstreik i privat sektor for første gang på over 20 år. Streiken i frontfaget var den første i et mellomoppgjør siden 1940-tallet. Det er ikke uten grunn det kalles historisk.

Streikevåpenet er mektig, og viser hvem som virkelig produserer verdiene i Norge. Jeg vil takke de streikende for innsatsen, og gratulere med et historisk godt resultat. For å bøte på økte kostnader og prisstigning i samfunnet, må arbeidsfolk få en større og rettferdig andel av verdiene de skaper.

Hør FO-lederens tale:


Selv om FOs medlemmer ikke var direkte berørt av forhandlingene i frontfaget, satte den rammen for våre tariffoppgjør. Rammen på 5,2 prosent ga rom for økt kjøpekraft for medlemmene våre, tiltak som utjevner lønnsforskjellene mellom kvinner og menn og som løfter de lavest lønn. Vi krevde rettferdig uttelling for kompetanse og ansvar.

Sosialarbeidere står opp for trygghet, hver eneste dag de går på jobb. De har unik kompetanse og stortansvar, spesielt nå som flere har behov for hjelp i samfunnet.

Den høye prisveksten har ført til at sosialarbeidere har fått dårligere kjøpekraft. Kommunalt ansatte, som de siste årene har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre, måtte få mer i årets oppgjør for å ta igjen etterslepet. Dette er spesielt viktig når det offentlige allerede sliter med å rekruttere og beholde kvalifiserte kompetanse til helse- og sosialtjenestene. Det er helt avgjørende å snu den utviklingen for å ha en velferdsstat som gir oss trygghet og hjelp til dem som trenger det.  

Derfor er jeg glad for at vi fikk gjennomslag for dette i alle forhandlingene vi deltok i denne helgen.

STATSOPPGJØRET: Statsansatte er garantert 31 000 kroner mer
KS-OPPGJØRET: Oppgjøret gir uttelling for kompetanse og ansvar
OSLO-OPPGJØRET: Økt kjøpekraft for alle i Oslo kommune 

Vi skal ha en lønn som stimulerer til videreutdanning og spesialisering. Det betyr at vi må ha en lønnsutvikling som gjør at du blir i kommunen og videreutvikler egen kompetanse og tjenester. Det betyr at vi skal ha en lønn som anerkjenner arbeidet vi gjør. Trygghet i arbeidslivet, trygge ansatte, gir gode tjenester og trygghet til andre. 

Men det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. 

Arbeiderbevegelsen har bidratt til å bygge opp de velferdstjenestene som enkelte tar forgitt. Lønns- og arbeidsvilkårene vi har, lovfestet rett til ferie og sykepenger, er ikke bare noe vi har fått. Det er noe fagbevegelsen har kjempet frem gjennom 100 år. Alle krisene de siste årene har vist oss at kampen er langt fra over.

Pandemien viste oss hvor avhengige vi er av kvinnedominerte yrker, men kvinner tjener likevel bare 87,6 prosent av en gjennomsnittlig mannsinntekt. Dyrtida viste oss hvor viktig velferdsstaten er for å forebygge og løse sosiale problemer, men offentlig ansatte har likevel blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Frontfaget viste oss styrken i streikevåpenet, likevel måtte nesten 40 000 ansatte tas ut før LO fikk gjennomslag, og streiken kunne avblåses før andre uttaket. 

Men både pandemien, dyrtida og storstreiken viste oss også verdien av fellesskapet. Fagorganisering styrker solidariteten. Fagorganisering gir oss makt og innflytelse. Fagorganisering gir oss bedre beskyttelse og mer i lønn, men for å få gjennomslag i forhandlinger er vi helt avhengige av at flere melder seg inn i fagforeningen sin. 

Tøffe tider betyr tøffe forhandlinger, og i tøffe forhandlinger gjelder det å stå samlet. Vi kan ikke gi opp. Vi kan ikke miste motet. Vi kan ikke bli passive. Vi må organisere, mobilisere og aksjonere. Vi må stå sammen, støtte hverandre, løfte hverandre. 

For vi vet at kravene er var rimelige og nødvendige. Vi vet at de er viktige for samfunnet. Vi vet at de vil sikre kvalitet og kompetanse i helse- og sosialtjenestene.  Vi vet at de vil gi oss flere kollegaer og gjøre at flere står lenger i jobben. Og vi vet at arbeidsgiver har mulighet til å innfri dem. 

Men vi vet også at vi FO får ikke gjennomslag alene. 

Det viktigste du kan gjøre i dag er å melde deg inn i fagforeningen din. Om du allerede er medlem, er det viktigste du kan gjøre å verve en kollega.

Fordi det handler om å stå opp for deg selv, å stå opp for kollegaene dine, å stå opp for trygghet.

Gratulerer med dagen! God 1. mai! God kampdag!

Sosialarbeider og enda ikke meldt deg inn i FO?

Bli medlem her

Har du spørsmål om årets lønnsforhandlinger? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.