AVTALE: Mette Nord signerte på vegne av Fagforbundet, mens forbundsleder Mimmi Kvisvik signerte på vegne av FO.
SAMARBEID: Mette Nord fra Fagforbundet og Mimmi Kvisvik fra FO har fornyet samarbeidsavtalen mellom forbundene

Fagforbundet og FO er to av Norges ledende fagforeninger. Ikke bare deler forbundene samfunnspolitiske og tariffpolitiske interesser, men har også et felles mål om å utviklinge den norske velferdsstaten. For å oppnå dette er et tett og nært samarbeid mellom forbundene avgjørende, mener lederne for de to forbundene.

– Vi har et felles mål om at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være en del av et LO-forbund, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Fagbevegelsen spiller en avgjørende rolle i samfunnet. FO-leder Mimmi Kvisvik mener at det er viktig å samarbeide om de sakene hvor man har felles interesser.

LES MER PÅ FAGFORBUNDET.NOSignert ny samarbeidsavtale med FO

– Det er naturlig å legge felles strategier og samarbeide om saker som er viktige for medlemmene våre, sier Kvisvik. 

Stolt over fornyet avtale med Fagforbundet

Samarbeidsavtalen mellom FO og Fagforbundet formaliserer samarbeidet på områder som er viktige for forbundene. Målet er lykkes med dette på alle nivåer i organisasjonene.

– Vi er stolte over at Fagforbundet og FO har signert en ny samarbeidsavtale som forsterker det allerede sterke samarbeidet, sier FO-lederen.

Politikken som er nedfelt i samarbeidsavtalen er basert på og i tråd med forbundenes prinsipp- og handlingsprogram, samt LOs handlingsprogram for perioden.

Les avtalen her (PDF, 189KB)

– Vi har et felles mål om at folk skal være organisert i et LO-forbund. I FO ønsker vi å bygge et fellesskap rundt de sosialfaglige profesjonene, og i samarbeid med våre kamerater og kolleger i Fagforbundet skaper vi det gode samfunnet, uttaler Mimmi Kvisvik.

SIGNERER

Det sterke samarbeidet mellom Fagforbundet og FO gjør at vi har muligheten til å sette dagsordenen for utviklingen av den norske velferdsstaten.

Avtalens 5 hovedpunkter

Den fornyede samarbeidsavtalen tar for seg fem sentrale punkter; samfunnsutvikling, tariffpolitikk, yrkesfaglig arbeid, organisasjonsrett og organisering av samarbeidet.

1. Samfunnet

De to forbundene skriver i avtalen at de vil øke organisasjonsgraden i Norge, forsvare angrep på opparbeidede rettigheter og motvirke sosial dumping i velferdstjenestene.

Skal vi som arbeiderbevegelse lykkes i å bevare en sterk velferdsstat basert på kollektive løsninger og solidaritet, trenger vi en sterk fagbevegelse.
– Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og FO

Forbundene vil også kjempe mot konkurranseutsetting, New Public Management og markedsideologiske løsninger, samt gi alle en trygg oppvekst og god utdanning.

2. Tariff

FO og Fagforbundet forplikter seg i samarbeidsavtalen til å jobbe for likelønn mellom kvinner og menn og initiere en reell debatt om 6-timersdagen.

LES MER: Slik jobber FO for likelønn

Forbundene skal også utvikle strategier for medbestemmelse i arbeidstidsordninger, bedre pensjon og motvirke såkalt tariffhopping.

3. Yrkesfaglig arbeid

Fagorganisasjonene vil samarbeide om yrkesetiske emner,  innholdet i medlemmenes utdanninger og forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen.

LES MER: Slik jobber FO for å forebygge vold, trusler og netthets i arbeidslivet

Avtalen

Avtalen legger opp til yrkesfaglig samarbeid på parallelle nivå i organisasjonene, som felles møter, konferanser eller kurs og felles politiske uttalelser. 

4. Organisasjonsrett og organisasjonsfrihet

I avtalen slås det fast at forbundene ikke skal "gjøre forsøk på å verve hverandres medlemmer". Avtalen anerkjenner FO som profesjonsforbundet for sosialarbeidere, mens Fagforbundet organiserer bredere.

I LO er det FO som i hovedsak organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Fagforbundet organiserer alle yrker i forbundets organisasjonsområder.
– Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og FO

"Det er i begges interesse at vi fokuserer på å verve uorganiserte, og organiserte i forbund utenfor LO", står det i notatet.

5. Organisering av samarbeid

For å lykkes ønsker forbundene å etablere formelle samarbeidsarenaer på alle nivå. Avtalen skisserer hvordan forbundene sentralt, på fylkesnivå og lokalt kan samarbeide om saker som er viktige for medlemmene.

Er du tillitsvalgt i FO og ønsker kontakt med kollegaer i Fagforbundet?

Kontakt lokale fagforeninger i Fagforbundet

Forbundsledelsene i de to organisasjonene vil møtes flere ganger årlig for å diskutere felles strategier og utspill knyttet til konkrete saker.