Fotgjengerovergang
Statsbudsjettet gir fortsatt mest skattelette til de rike og alvorlige kutt i velferden, sier forbundsleder Kvisvik. Illustrasjonsfoto: Ryoji Iwata/Unsplash.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik er glad for at det settes av mer midler til Landsforeningen for barnevernsbarn og øremerkede midler til tiltaket «Helt med».

– Det gjør at arbeid med å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv fortsetter, sier Kvisvik. Hun trekker også fram bevilgning til 500 nye VTA-plasser som positivt. 

 

Barnetrygd økes

I tillegg bidrar forliket til at det satses 320 millioner kroner mer til ressurskrevende tjenester i kommunene. Det innebærer at innslagspunktet for statens toppfinansiering av slike tjenester ikke heves, og blir videreført på 2018 nivå. 

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik,
Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, hadde håpet på mer midler til nye stillinger i barnevernet.

– Ellers er det bra at barnetrygden økes og at engangsstønaden ved barnefødsel går opp 20 000 kr. Vi er også glade for at det settes av mer midler til å styrke arbeidet med barn i hele asylfeltet.

Kvisvik synes også det er positivt med mer midler til arbeid med vold og overgrep mot barn og at Statens barnehus får 10 millioner kroner ekstra.
 
– Dette er blant sakene vi har løftet fram i komitehøringer, sier forbundslederen. 

LES OGSÅ: Over 200 deltok på FO-dagene 2018

 

– Usosial profil

I budsjettforliket flyttes om lag 4,3 milliarder. Men i den store sammenhengen er dette lite penger.

– Totalt sett har statsbudsjettet fortsatt en usosial profil, med skattelette til de rike og alvorlige kutt i velferden, sier forbundsleder Kvisvik

Hun og FO er også skuffet over at det heller ikke i dette forslaget tas grep for å heve sosionomutdanningen til samme finansieringskategori som de andre treårige profesjonsutdanningene.

LES OGSÅ: Slik påvirker FO statsbudsjettet

 

Satser ikke på barnevern

Når det gjelder barnevernet forøvrig er forbundslederen skuffet. FO har i budsjettkrav sagt at barnevernet må tilføres 250 millioner kr mer til nye stillinger. Men i forliket settes det ikke av penger til dette.

– Ikke én krone er øremerket nye stillinger i det kommunale barnevernet – det er for dårlig, sier forbundsleder Kvisvik.

I budsjettforliket bevilges i underkant av 30 millioner til kommunalt barnevern, men av disse midlene går 3,5 millioner kroner til et søskenprosjekt i regi av SOS-barnebyer og 25 millioner til støtte og veiledning til fosterhjem.

FO har lenge pekt på at flere nye stillinger kan løse noen av utfordringene barnevernet står i.

– Ukentlig får vi meldinger fra barnevernsansatte i kommunene om at de er for få til å gjøre et forsvarlig arbeid, sier forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik. 


Kvisvik trekker ellers fram som positivt at det bevilges: 
•    mer midler til Landsforeningen for barnevernsbarn
•    øremerkede midler til tiltaket «Helt med». Det gjør at arbeid med å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv fortsetter. 
•    midler til 500 nye VTA-plasser.
•    320 millioner kr mer til ressurskrevende tjenester i kommunene. Det innebærer at innslagspunktet for statens toppfinansiering av slike tjenester ikke heves, og blir videreført på 2018-nivå.

 

Andre hovedpunkter FO har merket seg er:
•    Familievernet styrkes med 20 millioner kr.
•    Barnetrygden øker med 1 000 kr i året.
•    Etterforskning av vold og overgrep mot barn styrkes med 40 millioner kr.
•    Tiltak for bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne styrkes med 5 millioner kr.
•    MVA-kompensasjon for frivillige gis 50 millioner kr.
•    Redusert innslagspunkt for ressurskrevende tjenester bevilges 325 millioner kr. 
•    Etablering av nasjonalt eldreombud med halvårsvirkning gis 14 millioner kr.
•    Forsøksordninger med nye tiltak for ungdom som står utenfor arbeidslivet (Venneslabroen) får 2,9 millioner kr.
•    VTA (Varige tilrettelagte arbeidsplasser) styrkes med 44,5 millioner kr.