FAGSTIPEND FOR FO medlemmer i FO VIKEN

FO Viken har satt av kr 140 000,- til fagstipend i 2024. Målgruppa er yrkesaktive medlemmer som ikke får dekket relevante fagkurs eller utgifter til videreutdanning av arbeidsgiver.

Hvem kan søke? 

Fagstipend kan søkes av yrkesaktive FO medlemmer med tilhørighet til FO Viken.

Søk Her

Hva gis det støtte til?
Det kan gis støtte til kurs og videreutdanning innenfor FOs fagfelt.

Følgende formål kan dekkes: 

  • kurs / - semesteravgift 
  • eksamensavgift
  • læremateriell
  • utgifter til overnatting

Støtte til videreutdanning: Det kan søkes for 1 år om gangen. De som ikke har mottatt stipend tidligere blir prioritert.

 

Hvor mye gis i støtte?
Størrelsen på stipendet er avhengig av avsatt beløp og antall søkere, det kan søkes om inntil 10 000kr, hittil har det aldri blitt betalt ut så mye. Tidligere utbetalte fagstipend har variert fra 1200 kr – 7000 kr.

Praktiske rutiner

Stipend utlyses en gang pr år med søknadsfrist 01 06.2024

Stipend skal ikke dekke utgifter til kurs/ videreutdanning som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger.

FO Vikens saksbehandling
Søknadene blir behandlet av profesjonsutvalget, men det er styret i FO Viken som tildeler fagstipend.   

Utbetaling av stipend

Fagstipend blir betalt ut som en engangssum. Utbetaling skjer etter innsendt dokumentasjon som viser utlegg til utgifter.

 

For støtte til skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor FOs yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid, inklusiv å utarbeide ph.d.- søknad, vises det til FOs fagstipend: https://www.fo.no/stipender/

Minner om LO Stats utdanningsstipend for ansatte i Stat og spekter:

http://www.lostat.no/utdanningsstipendet/lo-stats-utdanningsstipend-article128-221.html