FO Viken har satt av kr 120 000,- til fagstipend i 2022.
Målgruppa er yrkesaktive medlemmer som ikke får dekket relevante fagkurs eller utgifter til videreutdanning av arbeidsgiver.

Hvem kan søke?
Fagstipend kan søkes av yrkesaktive FO medlemmer med tilhørighet til FO Viken.

Hva gis det støtte til?
Det kan gis støtte til kostnader ved videreutdanning og kurs innenfor FOs fagfelt som:

  • kurs-/semesteravgift 
  • eksamensavgift
  • læremateriell
  • utgifter til overnatting
  • dekning av reiseutgifter
  • veiledning/gruppeveiledning i tilknytning til videreutdanning

Stønad til videreutdanning: Det kan søkes for 1 år om gangen.

Utbetaling skjer etter innsendt dokumentasjon som viser betalte utgifter.

Stipend skal ikke dekke utgifter til kurs som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger.Hvor mye gis i støtte?
FO Viken har satt av totalt kr 120 000,- til fagstipend i år. Størrelsen på stipendiet er til enhver tid avhengig av avsatt beløp til formålet samt antall søkere. Det kan innvilges hel eller delvis støtte til omsøkt beløp.

Stipend utlyses en gang pr år med søknadsfrist 01.06.2022

FOs saksbehandling
Profesjonsfaglig ansvarlige behandler innkomne søknader og innstiller for styret i FO Viken som vedtar hvem som tildeles fagstipend – og eventuelt hvor mye.   

Søknadskjema (DOCX, 300KB)

Andre stipend

For støtte til skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor FOs yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid, inklusiv å utarbeide ph.d.- søknad, vises det til FOs fagstipend. FO har samlet en oversikt over alle stipend på en side: https://www.fo.no/stipender/

 

Minner om LO Stats utdanningsstipend for ansatte i Stat og Spekter: http://www.lostat.no/utdanningsstipendet/lo-stats-utdanningsstipend-article128-221.html