Organisasjonskart

Landsmøtet (eller Kongress fram til 2015)
avholdes hvert fjerde år og består av 156 delegater fra FO-avdelingene, 12 studentdelegater, en delegat fra velferdsviterne og landsstyrets medlemmer.

Landsstyret
består av Arbeidsutvalget, lederne for FOs fylkesavdelinger, landsmøtevalgte representanter fra avdelingene og en representant for velferdsviterne. I tillegg tiltrer ansattes representant og to representanter fra FO-Studentene landsstyret.

Arbeidsutvalget
består av forbundsleder, nestleder og tre medlemmer med profesjonslederansvar. Alle velges av landsmøtet. Ansattes representant møter med tale- og forslagsrett når dette organet behandler saker som angår de ansatte. I tillegg møter administrativ leder på møtene.

Kontrollkomiteen
velges av landsmøtet og skal påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som gjøres er i samsvar med vedtekter og vedtak.

Valgkomiteen
velges av landsmøtet og skal foreslå kandidater til de ulike vervene i forbundet.

Yrkesetisk råd
velges av landsmøtet og skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem fra hver seksjon. I tillegg oppnevnes to eksterne medlemmer.

Profesjonsrådene
er tilknyttet FOs seksjoner; barnevernspedagogseksjonen, sosionomseksjonen og vernepleierseksjonen. Profesjonsrådene velges av landsstyret og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra respektiv utdanning.

Rådgivende utvalg
Landsstyret kan sette ned rådgivende utvalg som skal innhente kunnskap, utrede og gi råd. Velferdsviterutvalget skal rådgi når det gjelder profesjonsinteressene for de medlemmene som har sin bacheloreksamen i Velferdsfag eller Arbeids- og velferdsforvaltning.

Faggrupper
Landsstyret kan opprette landsomfattende faggrupper. Disse er åpne for medlemmene innenfor en spesiell sektor, for eksempel innenfor kriminalomsorgen eller somatiske sykehus.

Godkjenningsutvalg
for de respektive seksjonene administrerer FOs godkjenningsordninger. Godkjenningsutvalgene oppnevnes av Landsstyret.