HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2020 -2022

1. Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø

En god arbeidslivspolitikk skal ivareta alle arbeidstakere i et livsløpsperspektiv. Årsmøtet 2018 etterlyste seniorpolitikken, og vi har vært uten seniorrepresentant i styret i foregående periode. I 2020 – 2022 ønsker vi å prioritere dette, og har en del tanker på hvordan et seniorpolitisk utvalg kan jobbe sammen med styret i perioden.

I FOs landsmøte i november 2019 ble det vedtatt at de avdelingene som ikke slås sammen, skal ha en ekstra fylkessekretær. FO Møre og Romsdal har derfor gått bredt ut, med bl.a. epost til alle medlemmer og 6. mai 2020 stemte årsmøtet inn Ann Kristin Holten og Jannicke Halse som fylkessekretærer. Dette vil bety mye, bl.a.  for tillitsvalgtskoleringa. I årsmøtet 2018 ble det påpekt ønske om forhandlingskurs på vår/sommer, noe vi har ambisjoner om å legge inn i handlingsplana for kommende periode.

2. Profesjonspolitisk arbeid

FOs medlemmer skal være premissleverandør for teori- og tjenesteutvikling og bidra til å sikre god kvalitet i velferdstjenestene. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere skal være autorisert. Bemannings- og kompetansenormer som pålegger tjenestene å skape gode rammevilkår for fagutøvelsen, skal lovfestes.

3. Helse- og sosialpolitikk

FO Møre og Romsdal skal være en aktiv helse- og sosialpolitisk aktør. FO Møre og Romsdal skal motvirke utvikling av samfunnsstrukturer som skaper økte forskjeller, fattigdom, sosial ulikhet, uverdige livsvilkår og sosial utstøting. Norge skal være et land uten fattigdom. Deltakelse i arbeidsmarkedet er grunnleggende for sosial utjevning og forebygging av fattigdom. FO mener velferdsordningene i størst mulig grad skal være universelle og i offentlig regi. Samtidig er det nødvendig å ha spesifikke ordninger rettet inn mot enkeltpersoner og grupper med særskilte behov. Den skattefinansierte velferdsstaten generelt, og trygdeordninger spesielt, er avgjørende for å oppnå målet om et samfunn der alle har samme rettigheter og muligheter for å delta.

4. Kvinnepolitikk

Kvinnepolitikk, og tiltak som fremmer kvinnepolitikk skal vises i alle fokusområdene våre. FO er en feministisk organisasjon. Det er heller ikke tilfeldig at de internasjonale prosjektene som vi ønsker å engasjere oss i, er kvinneprosjekter. Kvinner og barn. Lik lønn for lik type arbeid, normalarbeidsdag og fulle stillinger er kvinnepolitikk i fokusområde, punkt 1. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for likestilling. Arbeidslivet skal ha rammebetingelser som legger til rette for kvinners deltagelse. Økt kvinnedeltakelse i egen organisasjon, og fagbevegelsen for øvrig er et mål. Kvinner er særlig utsatt for vold og overgrep. Dette er i stor grad knyttet til maktubalanse.

Forebygging, hjelpetiltak og vern av varslere skal styrkes. Vern av varslere hadde vi også fokus på sist periode, og vil videreføres.

5. Internasjonalt arbeid og solidaritet

Årsmøtet i 2018 hadde et kontret innspill hva gjelder internasjonalt arbeid: Hva ønsker FO MR? Ønsker vi å bidra til fagforeningsbygging til internasjonale formål og / eller solidaritetsarbeid? Bør FO MR kanskje skal lansere egne prosjekt? For å gå inn i den type prosjekter er det viktig med en god forankring i organisasjonen. Styret mener det er viktig at vi jobber for internasjonale prosjekter som ikke bare er rene bistandsprosjekter, men også solidaritetsprosjekter. Styret er nå i startgropa til et prosjekt som gjelder fagforeningsbygging hos Palestinske kvinner, «Making Women Visible". I tillegg har vi inngått et samarbeid i et prosjekt som er kalt «Skole på flukt». Psykologspesialist Solfrid Raknes driver prosjektet i Bekaa dalen i Libanon, hvor hun både forsøker å skaffe penger til skolegang til barn på flukt, samtidig som hun har et prosjekt gående om psykologisk førstehjelp til barn.

Dette er to helt forskjellige prosjekt, der vi også kan delta på ulike måter og på ulike nivå. Vi har i mange år hatt tradisjon på at 2 % av vårt budsjett settes av til internasjonalt arbeid. Dersom vi skal gå fra å kun støtte med en engangssum, til å involvere oss direkte, må dette prioriteres også i budsjettbehandlingen for kommende periode. 

________________________________________________________________________________

Med utgangspunkt i handlingsprogram for 2020 – 2022 skal styret utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak som FO Møre og Romsdal skal gjennomføre i perioden.

Handlingsplanen utarbeides av styret i oppstartseminar mai/juni 2020, og gjøres tilgjengelig for medlemmene på FO.no/more og romsdal. Denne handlingsplanen er en dynamisk plan og vil utvikles og justeres fortløpende.