I årsmøteperioden 2020 – 2022 tok FO Møre og Romsdals handlingsprogram utgangspunkt i det nye prinsipprogrammet som ble vedtatt på FOs landsmøte i november 2019.  

I kommende årsmøteperiode er det derfor naturlig at de overordnede fokusområdene som prioriteres tas fra vedtektene, spesifisert utifra fylkesavdelingens hovedarbeidsoppgaver § 11.2, samt at FOs kommunikasjonsstrategi skal implementeres i alle fylkesavdelinger og bør av den grunn prioriteres. 

 

Følgende handlingsprogram for perioden 2022 – 2024 ble vedtatt av årsmøtet 8. mars 2022: 

  1. FOs kommunikasjonsstrategi 

  1. Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og tariffområder 

  1. Drive politisk påvirkningsarbeid 

  1. Opprette, skolere og opprettholde lokallag av FO-Studentene ved studiestedene i fylket 

  1. Samarbeide med andre fagorganisasjoner, profesjoner og ulike brukergrupper der dette er formålstjenlig 

 

Alle oppgavene som ligger til fylkesavdelingen i h.h.t. vedtektene skal selvsagt følges opp, men de overstående er de oppgavene som man vurderer som viktigst pr.nå. Det nyvalgte fylkesstyret vil på bakgrunn av handlingsprogrammet som årsmøtet vedtar utarbeide en handlingsplan/tiltaksplan med konkrete tiltak for måloppnåelse på de ulike fokusområdene.