FOs forbundsledelse
Gjennomslag: Forbundsledelsen krever gjennomslag for saker som betyr nye for FOs medlemmer

– FO er både en fagforening og et profesjonsforbund. Sammen står vi opp for tryggheten til medlemmene våre og brukerne ute i tjenestene. Denne kombinasjonen gir oss viktige gjennomslag i politikken, sier FOs forbundsleder, Mimmi Kvisvik. 

Ved siden av tarifforhandlingene har FO jobbet særlig med bemanningssituasjonen i barnevernet, tillitsreform i offentlig sektor, Nav og trygderettsskandalen, kompetansesituasjonen i tjenester til utviklingshemmede og økt arbeidspress for ansatte i universitets- og høyskolesektoren.  

1. Bemanningssituasjonen i barnevernet 

FO er opptatt av bemanningssituasjonen i det kommunale barnevernet. Ole Henrik Kråkenes er medlem av FOs arbeidsutvalg og leder profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO. Han har lange jobbet for at barnevernet skal ha flere ansatte. 

‒ Barneverntjenestene skal ha rammer for å kunne jobbe godt faglig og gi god hjelp til barn og familier. Vi er bekymret fordi vi vet at mange barneverntjenester ikke har nok ansatte og at dette går utover både ansatte og barna de er satt til å følge opp, sier Kråkenes.

Ole Henrik Kråkenes

Ole Mikalsen er plasstillitsvalgt på Barnevernstjenesten i Arna og Åsane i Bergen. I september skrev han et innlegg i Agenda Magasin hvor han skriver om viktigheten av å ha nok tid. 

LES MER: Hva kan barnevernet i Bergen lære av Fjeldrapporten. 

FO ønsker en veiledende bemanningsnorm i barnevernet slik at saksbehandlere, eller kontaktpersoner, ikke skal ha ansvar for mer enn femten barn samtidig.  

‒ Det handler om å ha nok tid til å følge opp hvert barn og hver familie på en god måte, understreker Kråkenes. 

Bli medlem i FO  

I september møtte han SVs representant i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget for å diskutere bemanningssituasjonen i barnevernet. 

2. Tillitsreform i offentlig sektor 

FO jobber for en tillitsreform i offentlig sektor. Forbundet ønsker å erstatte krav til rapportering og tellekanter med mer autonomi i tjenestene og rom for faglige vurderinger.  

‒ Utgangspunktet er at New Public Management (NPM) eller tilsvarende markedsløsninger verken er bra for de ansatte, en effektiv bruk av ressurser eller bidrar til gode offentlige tjenester, sier Marianne Solberg, nestleder i FO og ansvarlig for tillitsreform i arbeidsutvalget. 

Marianne Solberg

LES MER: Slik jobber FO med tillitsreform

I september møtte hun Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sammen med tillitsvalgte og medlemmer av FO Viken. Målet med møtet var å skildre arbeidshverdagen til FO-medlemmene i offentlig sektor og understreke behovet for en reform.  

LES MER: FO snakker med Støre om behovet for en tillitsreform i offentlig sektor  

‒ De ansattes kunnskap og kompetanse er offentlig sektors fremste ressurs. I stedet for unødvendig måling og kontroll, må ansatte gis tillit til å utføre arbeidsoppgavene sine, mener Solberg. 

Kort tid etter møtet lanserte Arbeiderpartiet sitt forslag til nytt partiprogram for 2021-2025. Dersom forslaget blir vedtatt på landsmøtet vil partiet dedikere et helt kapittel til tillitsreform i offentlig sektor. 

LES MER: Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 

‒ Hvis vi får en ny regjering, og satt tillitsreformen ut i praksis, vil dette gjøre en enorm forskjell for arbeidshverdagen til våre medlemmer, sa Solberg under møtet med Støre i Drammen.  

3. Nav, EØS og trygderettsskandalen 

22. Juni opprettet Arbeids- og velferdsdirektøren en arbeidsgruppe som vurdere hvordan trygderettsskandalen ble håndtert. FO er den største fagforeningen og profesjonsforbundet for kommunalt ansatte i Nav. Det er FOs medlemmer som møter brukerne på hvert enkelt Nav. 

Selv om Navs ulike fagforeninger og brukerne skulle være direkte representert i arbeidsgruppen ble gruppen nedsatt uten representanter fra FO.  

LES MER: FO satt på sidelinja 

Hanne Glemmestad er medlem i arbeidsutvalget og leder FOs profesjonsråd for sosionomer. Hun er opptatt av oppfølgingen av trygderettssaken og at de ansatte skal bli hørt. Hun har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet om å inkludere FO i arbeidet.  

Hanne Glemmestad

Da FO fremdeles ikke ble inkludert sendt FO sine innspill som et eget brev til arbeidsgruppen.  

‒ For FO er det viktig at oppfølgingen av trygdesaken ikke reduseres til et spørsmål om EØS-regelverk. Forbundet mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av styringsmodellen i Nav, sier Glemmestad. 

LES MER: Innspill til arbeidsgruppen for oppfølging av EØS-saken  (PDF, 31KB)

Arbeids- og velferdsdirektøren opprettet 22. Juni en intern arbeidsgruppe i Arbeids- og velferdsdirektoratet som fikk i oppdrag å igangsette et arbeidet for å vurdere hvordan etaten best kan følge opp at problemstillinger og innspill fra ulike nivå og ansatte blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte. I oppdraget heter det at direktoratet skal sørge for at brukere og medbestemmelsesapparatet blir involvert på en hensiktsmessig måte, og der NAVs ulike fagforeninger og brukere er direkte representert.  

FO er den største fagforeningen og profesjonsforbundet for ansatte i de kommunale tjenestene i NAV. Vi har derfor bedt spesifikt om å bli involvert i arbeidet med utredningen av EØS-saken, for å sikre at kommunale tjenester og oppgaver i NAV-kontorene blir ivaretatt.  Til tross for dette ble vi ikke invitert inn i arbeidsgruppen eller på annen måte involvert i arbeidet.  

4. Vernepleiermangel 

I juni lanserte FO «Ingen tid å miste». Rapporten som viser at kun 10,7 prosent av de ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming har vernepleierbakgrunn. FO har anbefalt at 70 prosent har relevant høyere utdanning og mener at Norge mangler over 20 000 vernepleiere.  

LES MER: Norge mangler mer enn 20 000 vernepleiere 

I september møtte Mimmi Kvisvik og Marit Selfors Isaksen, leder av FOs profesjonsråd for vernepleiere, helsefraksjonen til Arbeiderpartiet på Stortinget for å diskutere problemstillingen. FO ønsker at politikerne sikrer en tiårig opptrappingsplan for å utdanne nok vernepleiere i fremtiden. 

Marit Selfors Isaksen

‒ For oss er det også viktig at kommunen klarer å rekruttere flere av dem som utdanner seg i dag. Kommunene ansetter under halvparten av dem som er utdannede vernepleiere i dag, sier Selfors. 

Dette var også tema i hennes kronikk i Kommunal Rapport 16. September. 

LES MER: Vi trenger flere vernepleiere 

5. Økt press på ansatte i universitet og høyskoler 

Da universitetene og høyskolene stengte ned i mars startet et omfattende dugnadsarbeid for å fullføre vårsemesteret. FO har fått meldinger om økt arbeidsmengde blant de ansatte og at situasjonen ikke har blitt bedre og at den umiddelbare krisen har fortsatt inn i høstsemesteret.  

‒ Det er ikke mye som tyder på at koronasituasjonen vil gå over med det første. Derfor mener FO at partene lokalt må ta utfordringene rundt ekstraarbeidet på alvor, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i en kronikk til Khrono, nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning. 

Mimmi Kvisvik

LES MER: Bekymret for ansattes arbeidsvilkår og studentenes læringsmiljø 

Kvisvik mener den økte belastningen går ut over studentene. 

‒ Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen er sterkt knyttet til praksisfeltet. Mye av innholdet handler om ferdighetstrening, undervisning i små grupper og individuell oppfølging av studenter. Praksis er også en viktig del av utdanningen. Digital undervisning kan ikke kompensere for at dette går tapt under koronakrisen, mener Kvisvik.  

Derfor etterspør FO: 

  • Bedre systemer lokalt for å avdekke og kompensere arbeid utover det som er normalt. 
  • Iverksetting av tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for den enkelte, og at ansatte får tilbake tiden til forsknings- og utviklingsarbeid. 
  • Tydeligere signal fra utdanningsinstitusjonene om at profesjonsutdanningene prioriteres ved tildeling av klasserom på campus slik at de får mulighet til å møte studentene og gjennomføre blant annet ferdighetstrening. 
  • Mer forpliktende avtaler med praksisfeltet som sikrer at tilgangen på praksisplasser er tilgjengelig når det oppstår tilsvarende kriser som vi nå er inne i. 
  • En styrking av studentenes helsetjeneste. 

Her kan du se hvilke saker som var mest aktuelt i august.

Her kan du lese FOs høringssvar og politiske innspill 

Vil du styrke det politiske arbeidet i FO? Bli med på laget!

Bli medlem i FO