Kapasiteten i psykisk helsevern er sprengt. En av grunnene er mangel på tilrettelagte boliger.  
En del mennesker med psykiske lidelser er bostedsløse. De har ikke mulighet til å skaffe seg en bolig selv på det ordinære leiemarkedet, enten på grunn av økonomi, eller på grunn av skepsis hos utleiere. Dermed er de avhengige av at kommunen har leiligheter til rådighet, beregnet for utleie til dem. Mange av dem klarer seg selv, men en del av dem trenger at det er personale til stede i perioder, og noen har behov for at det er noen der hele døgnet.  
Dette er lovpålagte ordninger og tjenester som kommunen er pliktig til å ha, men de har dessverre ikke nok. Ventetiden er lang, til døgnbemannet bofellesskap er ventetiden estimert til 2 år.  
I mellomtiden blir mennesker værende på DPS, selv om de er ferdigbehandlet. De færreste har familie de kan bo hos, og veldig mange kan ikke skrives ut til hospits, eller andre midlertidige løsninger. Dette er frustrerende for den det gjelder, og virker nedbrytende over tid.  
Det fører også til at sengene på DPS er opptatt og at pasienter som henvises fra poliklinikk eller liknende ikke kan tas inn. Pasienter som er utskrivningsklare fra psykiatriske klinikker og trenger et stabiliseringsopphold på DPS, må vente uforholdsmessig lenge fordi det er fullt.   
Det hjelper ikke å styrke psykisk helsevern, når pasientene ikke kan skrives ut fordi de ikke har bolig.  

FO Vestland krev:
 
•    Kommunen må etablere flere bemannede botilbud til de som treng det. 
•    Kommunen må etablere flere utleieboliger. 
•    Kommunal oppfølgingstjeneste må styrkes.
•    Spesialisthelsetjenesten må opprette flere sengeplasser
•    Kapasiteten i poliklinisk behandling må økes
•    Psykisk helsevern må få økte bevilgninger

 
 Årsmøte, 2022
FO Vestland