FO Vestland krever at arbeidsgivere tar vold og trusler mot sine ansatte på større alvor. Vi krever radikale tiltak for å forebygge vold og trusler mot ansatte. Vi krever økt grunnbemanning på institusjonene i de mest utsatte tjenestene og at vold og grove trusler mot ansatte blir rutinemessig politianmeldt. 
FAFO-rapport fra november 2019 bekreftet at ansatte på barnevernsinstitusjoner er mest utsatt for vold og trusler i jobben, dernest kom skoler og boliger for utviklingshemmede. Om lag halvparten av de spurte i undersøkelsen rapporterte at de hadde opplevd vold eller trusler siste 12 månedene. FO organiserer majoriteten av profesjonene som arbeider i barnevernet, NAV, boliger for utviklingshemmede og er urolig for denne utviklingen.  
I 2021 mistet vi en kjær kollega i en tragisk voldshendelse på et NAV kontor i Bergen. En annen ble skadet. I årene før mistet vi flere, kollega NAV kontor og på en barnevernsinstitusjon andre steder i landet.
FO Vestland krever en endring i arbeidsgivernes praksis når det gjelder behandlingen av ansatte som har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen. Vi krever nulltoleranse av fysisk vold mot ansatte, og at slike forhold blir anmeldt til politiet. Vi krever også at grove trusler mot ansatte og deres familier skal anmeldes. Det skal ikke være slik at det er den enkeltes ansvar å melde fra til leder om at de blir utsatt for vold. Ledere skal ha god oversikt over det som skjer på arbeidsplassen og at ledere skal komme til den voldsutsatte, før hen kommer til leder. Anmeldelse må skje i dialog med den ansatte og gjerne med dennes tillitsvalgte. Vi vil her understreke at dette ikke er til hinder for at den ansatte kan anmelde selv.
FOs medlemmer jobber i stat, fylkeskommuner, kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner eller i privat sektor. De utfører tjenester som representanter for eller på vegne av det offentlige. Vi kan ikke tolerere at ansatte som jobber med tjenesteyting har mindre rettsvern enn andre borgere eller andre offentlige ansatte fordi våre medlemmer jobber med utsatte grupper.     
Vi mener reaktive tiltak bidrar sjelden til langvarige endringer. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle. Dette krever blant annet forsvarlig bemanning, tilstrekkelige ressurser og nyansert fremstilling av samfunnsmandatet som er gitt til våre medlemmer.   
Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde fra om uønskede hendelser og komme til oss tillitsvalgte og si fra dersom de ikke blir hørt på arbeidsplassen Ingen skal utsettes for vold i vårt samfunn - hverken på jobb eller på fritid.


Årsmøte, 2022
FO Vestland