1. Åpning

2. Innkallingens lovlighet

3. Konstituering
3.1 Valg av dirigenter
3.2 Valg av sekretærer
3.3 Valg av protokollkomité på 3 medlemmer
3.4 Valg av redaksjonskomitéer

4. Godkjenning av fullmakter

5. Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden

6. Beretninger

7. Regnskap

8. Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret

9. Prinsipprogram

10. Økonomi
a. Økonomiske prioriteringer for perioden.
b. Fastsetting av kontingent

11. Valg av:
11.1 Arbeidsutvalg: forbundsleder, nestleder og tre AU-medlemmer med ansvar for å lede profesjonsråd. Alle velges ved særskilte valg.
11.2 Landsstyrets fylkesavdelingsrepresentanter:
En representant og to vararepresentanter fra hver fylkesavdeling, en fra hver seksjon. Valgkomiteen
avgir sin innstilling på bakgrunn av prioritert innstilling fra fylkesavdelingenes
representantskapsmøte. Ved valg av faste fylkesavdelingsrepresentanter skal det
sikres at ingen profesjon har flertall alene.
11.3 Leder og to medlemmer til kontrollkomité.
11.4 Valg av valgkomité:
leder og seks medlemmer. Alle seksjonene skal værerepresentert, og ingen seksjon skal ha flertall alene. Hver profesjon har tovararepresentanter, 1. og 2. vara. Leder i valgkomiteen skal ha to vararepresentanter, 1. og 2. vara, som velges blant valgkomiteens medlemmer.
11.5 Yrkesetisk råd.
11.6 Andre tillitsvalgte.
11.7 Representanter med vararepresentanter til LOs representantskap.
11.8 Representanter med vararepresentanter til LOs kongress.

Saker som ikke er satt opp på dagsordenen, kan ikke avgjøres av landsmøtet.
Landsmøtet kan likevel med 2/3 flertall vedta å behandle forslag til utadrettede uttalelser. I hvilket omfang og på hvilken måte, vedtas av landsmøtet under sak 5.