Våre medlemmer er ansatt i:

 • ulike døgnavdelinger
 • poliklinikker barn / voksen
 • ambulante team
 • kommunale psykisk helse tjenester


Vernepleiere:

 • er autorisert helsepersonell og har legemiddelkompetanse har god kompetanse på målretta miljøarbeid
 • har kompetanse og ferdigheter om ulike kartleggings-, tiltak- og evalueringsverktøy
 • har kunnskap om tilrettelegging av miljø- og relasjonsbetingelser
 • har god kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan koordinere tjenester mellom ulike aktører og forvaltningsnivåer
 • har god kunnskap om nettverksbygging på både individ- og systemnivå
 • ser sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom
 • har god kompetanse om selvbestemmelse og kan metoder for å styrke brukermedvirkning, utforme og gjennomføre individuelle tiltak i samarbeid med den enkelte har kompetanse på årsaker og forhold som påvirker kognisjon og atferd
 • har kunnskap og ferdigheter til å forebygge bruk av tvang og makt
 • har god kompetanse på lovverk som regulerer bruk av tvang og makt 

 

Hvorfor er vernepleieren viktige i psykisk helsearbeid?

Vernepleiere blir i sin terapeutiske praksis trenet i å alltid finne gode faglige forsvarlig løsninger i samarbeid med bruker og de har god kunnskap om selvbestemmelse. Vernepleieren har et særskilt fokus på habilitering og å finne tiltak som kompenserer for funksjonsnedsettelse. Sammen med miljøterapeutisk kompetanse, inkluderingspedagogikk og metodiske ferdigheter bidrar det til økt deltakelse.  

Det er et komplekst fagområde der det er viktig med et bredt sammensatt, tverrfaglig tilbud. Kompetanse om psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, atferdsendringer i rus eller etter langvarig rusmiddelbruk er viktig. I tillegg er det avgjørende for utvikling av gode tjenester at kompetanse på etikk, miljøterapi og relasjonskunnskap står sterkt, sammen med den medisinskfaglige kompetansen. 

Miljøterapeutiske tiltak skal bidra til økt livskvalitet og å skape gode øyeblikk. Dette er avgjørende for å holde på fremgang og mestring og ikke bidra til frustrasjon, opplevelse av nederlag eller føre til hjelpavhengighet. Bruk av relevant kartleggingsverktøy er en viktig del av vernepleierens fagfelt og de kunnskap og ferdigheter knyttet til det å kunne analysere forhold som har sammenheng med utfordrende atferd. 

Last ned som PDF (283KB)
Her finner du vernepleierundersøkelsen 2017 (PDF, 1MB)Her finner du vernepleierundersøkelsen 2021 (PDF, 1MB)