Vernepleier

I undersøkelsen Ingen tid å miste fra 2020 avdekket FO at det mangler 20.000 vernepleiere i tjenestene til personer med utviklingshemming. I oppfølgende undersøkelse Det som skal til fra 2021, beskriver vernepleierne hvilke faktorer de vektlegger når de skal velge seg jobb. FO har derfor vært interessert i å kartlegge hvilke tiltak kommunene iverksetter for å tiltrekke seg- og beholde vernepleiere, og om disse samsvarer med resultatene fra Det som skal til.

Av utvalget rekrutteringstiltak som FO har funnet, kan det se ut til at kommunene først og fremst bruker stipender og lønnstilskudd for å tiltrekke seg vernepleiere. Funn fra Det som skal til indikerer at lønn og økonomi er viktige faktorer som spiller inn når vernepleiere skal velge jobb. Det kan derimot se ut til at de to faktorene som ble trukket fram som viktigst i undersøkelsen, mulighetene for faglige utfordringer og at det er flere vernepleiere på tjenestestedet, ikke tas i like stor betraktning når rekrutteringsstrategiene skal legges.

Samlet oversikt over rekrutteringstiltak.

Samlet oversikt rekrutteringstiltak med notater.