Våre medlemmer er ansatt i:

 • oppfølging og ettervern i kommunale
 • tjenester
 • lavterskel tilbud for personer med
 • rusavhengighet
 • behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten
 • Rehabiliteringstilbud
 • Forebyggende virksomhet
 • Ambulerende tjenester 


Vernepleiere:

 • er autorisert helsepersonell og har legemiddelkompetanse
 • har kunnskap om juridiske og etiske rammer for velferdstjenester og er viktige bidragsytere i det tverrprofesjonelle samarbeidet
 • kan miljøterapeutisk arbeid
 • har kunnskap om inkludering, deltakelse, likestilling og utenforskap
 • kan planlegge, gjennomføre og følge opp et behandlingsløp
 • kan tilrettelegging av miljø- og relasjonsbetingelser
 • har et sterkt brukerfokus og kunnskap om individuell tilrettelegging for å styrke den
 • enkeltes muligheter for selvbestemmelse og økt livskvalitet
 • har kunnskap om lovverk som styrer
 • tjenesten og ferdigheter til å ivareta individets rettssikkert har ferdigheter i å se sammenheng mellom fysiske rammer, helse, funksjonsnedsettelse og somatisk- og psykisk sykdom
 • kan ha ansvar for å koordinere overgangen mellom behandlingssted og kommunalt
 • ettervern 
   

Hvorfor er vernepleieren viktig å ha i rusomsorg? 

Vernepleieren kan bidra med sin helse- og sosialfaglige kompetanse, og være med å styrke det faglige tilbudet til personer med rusavhengighet. Vernepleiere har kompetanse om rusavhengighet og de konsekvenser en avhengighet kan medfører for den enkelte, den enkeltes familie og for samfunnet.

Vernepleiere har kompetanse til å kunne jobbe direkte med personen med rusavhengighet, men også med pårørende. Deres kunnskaper om miljøterapi, helsefag og forvaltningskunnskap gir mulighet til å bidra på ulike nivåer, fra forebyggende virksomhet gjennom behandling til evaluering.

Vernepleiere har kunnskaper om den relasjonelle modellen om funksjonshemming og kan gjennom miljøterapeutisk arbeid jobbe med individets forutsetninger og samfunnets rammebetingelser på ulike plan. Vernepleiere kan bidra i tilrettelegging av aktiviteter i hverdagen for å skape en meningsfull hverdag for den enkelte. Vernepleiere jobber for å fremme menneskeverd og tilhørighet for alle mennesker. De benytter faglige metoder som kan bidra til økt inkludering for personer sårbare livssituasjoner.


Vernepleierfaglig kompetanse
Vernepleierfaglig arbeid er dynamisk og pendler mellom systematisk tiltaksarbeid og det mer kontekstavhengige arbeidet, ofte kalt relasjonelt arbeid. Relasjonelt arbeid er basert på kjennskap til den det gjelder, men også til faglig kunnskap og evne til inn-toning: alt det som gjør det mulig å gripe øyeblikket, og med den andres beste for øye bidra til at personen opplever seg sett og anerkjent. Vernepleie gir både helse- og sosialfaglig kompetanse og vernepleiere er autorisert helsepersonell, utdanningen har sin forankring i en helhetlig integrert kompetanse basert på helsefag, sosialfag, juss, pedagogikk og psykologi.

Vernepleieres helsefag- og legemiddelkompetanse gjør at de kan inneha stillinger der
det er krav til sykepleierfaglig ansvar, som for eksempel ansvarsvakt, ansvar for legemiddelhåndtering og øvrig fagutvikling.

Vernepleiere har kunnskap om hvordan legge til rette for å bistå personer med ulike
emosjonelle-, fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer. Målrettet miljøarbeid og
vernepleierens arbeidsmodell, er en modell for planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeid der en person eller et miljø ønsker endring. Den gir vernepleieren et
godt verktøy for systematisk problemløsning basert på brukerstyring og det å være
et medmenneske i hverdagen.

Last ned som pdf (190KB)
LES MER: Vernepleierundersøkelsen 2021 (PDF, 1MB) og Vernepleierundersøkelsen 2017 (PDF, 1MB)