Gunnar Eidhammer

Gunnar Eidhammer

Han er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie/MSc med over 30 års erfaring innen psykisk helsevern og i kriminalomsorgen hvor han har hatt ansvar for klinikk, fagutvikling, undervisning og forskning. Han arbeider i SIFER øst.

Jan-Erik Henriksen

Jan-Erik Henriksen

Jan Erik Henriksen er dosent i sosialt arbeid ved UiT Campus Alta.  Han er utdannet sosionom og har jobbet som barnevernskonsulent og sosialleder. Han har publisert flere artikler og bøker om samisk/urfolksorientert sosialt arbeid og konflikthåndtering/gjenopprettende praksis. Han har hatt mange ulike verv innenfor samisk samfunnsbygging. Han er godkjent fagkyndig meddommer og møter jevnlig i fylkesnemnd og tingrett.
 

Maren Alstad Overrein

Maren Alstad Overrein

Hun er utdannet barnevernspedagog og jobber som fagkonsulent hos Uteseksjonen i Oslo. Hun er veileder for ansatte med erfaringskompetanse, og har et særlig fokus på hvordan denne kompetansen kan benyttes i vår tjeneste. 
 

Marit-Johanne Sæther (t.v.) og Mona Forren (t.h.)

Marit-Johanns Sæther (t.v.) og Mona Forren (t.h.)

Marit-Johanne har 16 års erfaring fra PP-tjenesten, de siste 14 år som enhetsleder. Hun har en mastergrad i spesialpedagogikk. Mona Forren har 27 års erfaring fra barnevernet og de siste 12 årene har hun vært enhetsleder. Hun er utdannet barnevernspedagog. 

Stein Amundsen

Stein Amundsen

Stein Amundsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, der han underviser og forsker innen fagområdene organisasjonspsykologi, ledelse og veiledning. Han har en dr.grad fra NTNU innen myndiggjørende ledelse og empowerment. Stein har også lang ledererfaring fra ulike organisasjoner. Han er forfatter av boka Empowerment i arbeidslivet.  

Torhild Kielland

Torhild Kielland

Hun er sosionom og har hatt ulike funksjoner innen rus- og avhengighet siden 1995; Spesialisthelsetjenester, kommunalt rusarbeid, kompetansesenter og de siste sju årene som rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Hun utviklet en arbeidsmanual for bruk av tvang i 2007 sammen med Arild Bækkevold, en manual som har blitt oppdatert kontinuerlig og som nå er nettbasert - se rusfeltet.no. På bakgrunn av dette arbeidet fikk hun i oppdrag av Helsedirektoratet å lede arbeidet med ny veileder for bruk av tvang etter hotl. §§ 10-2, 10-3 og 10-4 i 2012.  Hun har undervist og veiledet i bruk av tvang på landsbasis i mange år. 

Knut Egil Asprusten

Knut Egil Asprusten

Han har lang erfaring fra NAV, og har selv vært NAV-leder. Han arbeider nå som leder i Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, med ansvar for oppfølging av NAV-kontorene i hovedstadens 15 bydeler. Fra denne posisjonen har han siden 2015 på bydelsovergripende nivå vært kommunens representant i partnerskapet med statlig linjes fylkesdirektør. Fra 2006, da NAV-reformen skulle realiseres, deltok han i etableringen av NAV-kontorene i Oppland fylkes 26 kommuner. Asprusten har for øvrig vært administrerende direktør i et kommunalt foretak innen attføringsbransjen. Asprusten har i en årrekke vært medlem av instituttrådet til OsloMets Institutt for sosialfag, og har deltatt i evaluering av masterprogrammet Sosialt arbeid (master i sosialfag).  

Martine Antonsen

Martine Antonsen

Martine er landsleder i Mental Helse Ungdom og leder det Sentrale Brukerutvalget i NAV. Hun er utdannet sivilingeniør innen byggeteknikk og arkitektur på Ås. Martine brenner for arenaer der ungdom kan være frie til å være den de er, og drømmer om å skape et åpent og aksepterende samfunn hvor alle ungdommer føler seg akseptert. Martine jobber også hardt (brenner) for at de unges stemmer skal bli tatt med og hørt i alle prosesser som omhandler dem og deres tilbud (Brukermedvirkning).

Nadia Wiede Damkås

Nadia Wiede Damkås


Barnevernspedagog som har jobbet over 15 år i ulike deler av barnevernet fra Longyearbyen i nord til Mandal i sør. Har siden 2019 jobbet som Familiekoordinator i Lindesnes kommune i Nye Mønstre – Trygg Oppvekst. www.nyemønstre.no

Britt-Evy Westergård 

Britt Evy
Britt-Evy Westergård er utdannet vernepleier og har en doktorgrad med temaet livsfortellingsarbeid som grunnlag for personsentrerte tjenester. For tiden jobber hun som førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet og som deltidsansatt i Drammen kommune i prosjektet Livsfortellingsarbeid. De siste årene har hun samarbeidet mye med medforskere og brukerrepresentanter i utviklingen av medforskerkompetanse og brukerinvolvering i kommunal tjenesteutvikling. Hun var med å utvikle Nasjonal veileder for helse og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming, og i den sammenheng ledet arbeidet med å få frem brukerstemmene. Meninger, forslag og erfaringer personer med utviklingshemming har med helse- og omsorgstjenester de mottar, fremheves i hennes forskningsaktivitet. 

Stine Karoline Rørvik 

Stine Karoline Rørvik
Hun er kontaktperson i Færder barneverntjeneste  og er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helse. Hun er også godkjent veileder, medlem i FO og tillitsvalgt.

Camilla Hopen 

Camilla
Camilla Hopen bor i Tønsberg og har erfaring fra organisasjonsarbeid og med å holde foredrag. Hun har vært med på å utvikle og undervise på forskerkurset for personer med utviklingshemming, som er støttet av NFU,DAM-stiftelsen og seks universitet/høgskoler i Norge. I denne forbindelse har hun skrevet en artikkel som blir publisert i SOR-bladet. Hun er også å høre i flere av podkastene om Faglig forsvarlig vernepleie som FO publiserte høsten 2022. Camilla har erfaring med å bo i bemanna bolig, fra vernet bedrift og fra arbeid i barnehage og på sykehjem. Hun bor nå i et borettslag hvor hun eier sin egen bolig og er for tiden i en overgang fra jobben i barnehage til et annet arbeid. Camilla er engasjert i medforskning og for utviklingshemmedes rettigheter, selvbestemmelse og velferd. 

Marianne Tveit

Marianne Tvedten
Marianne er 48 år, utdanna sosionom i 2009. Hun jobber i dag ved NAV Stord som veiledar i ungdomsteamet og mener selv at hun har verdens beste jobb. Videreutdannet innen karriereveiledning og sosialpedagogisk gådgivning ved Oslo Met.

Knut Ivar Bjørlykhaug
Knit Ivar
 
Han er fra Nordvest-Norge, og har jobbet som sosionom i psykisk helsefeltet i mange år, klinisk og akademisk. Han har en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk – og temaer som bedringsprosesser, sosial ulikhet, økofilosofi og følelser i natur- og klimakrisens tid, forfølger hans arbeider. Han jobber for tiden ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

Steinar Halvorsen
Steinar Halvorsen

Steinar er utdannet velferdsviter og har jobbet i NAV siden 2014. Nå jobber han ved NAV Frogner som fagkoordinator. Han har erfaring med saksbehandling og arbeidsrettet oppfølging i NAV og har tidligere arbeidet med rus og asyl/flykninger. I tillegg er han hovedtillitsvalgt og leder for velferdsutvalget i FO. 

Anette Wagle

Anette Wagle
Hun er sosionom med videreutdanning innen veiledning, arbeidsinkludering og prosessledelse. Hun er spesielt opptatt av at arbeidsinkludering og veiledning er en naturlig del av det sosiale arbeidet i Nav og har et engasjement for veiledning av studenter og kollegaer. Anette jobber som fagrådgiver og jobbkonsulent ved Nav i Asker. Hun begynte sin karriere i Nav i 2012 som veileder av sosialhjelpsmottakere. I 2017 startet hun rollen som jobbkonsulent som har den arbeidsrettede oppfølgingen av sosialhjelpsmottakere. I sine foredrag snakker Anette om nødvendigheten av den gode samtalen i Nav, hva slags verdier veiledere som jobber med mennesker bør ha, bevisstheten rundt makt og avmakt i brukersamtaler og tett oppfølging av de som trenger det som mest.
 

Kjersti Grosvoll
Kjersti Grosvoll

Kjersti Grosvold Maudal er utdannet sosionom. Hun jobber på fakultet for sosialt arbeid på VID og sitter i profesjonsrådet for sosionomer. Hun har erfaring fra praksisfeltet både i Norge og utlandet, og bor for tiden på Svalbard. Hun underviser i sosialt arbeid, samfunnsarbeid og internasjonalt sosialt arbeid på VID. Hun har den siste tiden engasjert seg for å ta det grønne skifte inn i sosialt arbeid også i Norge gjennom undervisning, konferanser, sosiale arrangementer og skriftlige arbeider.