Torsdag 3. november


kl. 11.30 - 12.30
Oppstart FO-dagene med lunsj

kl. 12.30 - 12.40
Musikalsk åpning med Daniela Reyes Holmsen og velkommen til FO Dagene!

kl. 12.40
Lansering av rapport fra Nord Universitet med kommentarer og panelsamtaler. Rapporten beskriver:

  • Hvilken status og posisjon sosialfaglige perspektiver og kompetanse har innenfor ulike deler av helse- og sosialtjenestene i dagens samfunn. 
  • Hvordan dette har utviklet seg gjennom de senere årene.
  • Hvilke forhold som har bidratt til en slik utvikling. 

kl. 13.40 
Kommentarer til rapport om sosialfaglige perspektiver og kompetanse i helse- og velferdstjenestene med statssekretærene Tomas Nordvoll fra Arbeids- og sosialdepartementet, Trine Fagervik fra Barne- og familiedepartement og Ellen Rønning Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartemetet. Denne delen avsluttes med en panelsamtale.


kl. 14.15 
Pause

kl. 14.35
Kommentarer og panelsamtale om rapporten med Tiril Rustad Halvorsen fra Agenda og Astrid Hauge Rambøl fra Manifest Tankesmie.

kl. 15.15
Samtale med profesjonsrådslederne Hanne Glemmestad, Marit Isaksen og Ole Henrik Kråkenes.

 

kl. 15.45 - 16.05 
Pause

kl. 16.05 - 17.00
Felles del 2: Vishantaie Sewpaul, avsluttes med samtale med en av profesjonsrådslederne. 

kl. 17.00 - 17.30
Sofasamtale med Henriette Steenstrup om hvordan hun gestalter en sosialarbeider og finner inspirasjon til Pørni

kl. 19.30 - ca. 21.30
Tapas og mingling i foajeområdet utenfor konferansesalen.

Musikalsk innslag ved oppstart: Stilett

 

Fredag 4. november
 

kl. 09.00 - 10.45
Parallellsesjoner:

  • Barneverns- og oppvekstreformen

Barnevernsreformen ble iverksatt 1.1.2022. Intensjonen med reformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. En sentral del av dette arbeidet innebærer at kommunene må se hele oppvekstsektoren i sammenheng. 

Hvilke muligheter finnes i barnevernsreformen, hvilke erfaringer har man gjort seg så langt og hvordan kan vi fremover sikre at vi når målsettingen med reformen, slik at barn, unge og familier får den bistanden de har behov for? 

Dette er noen av problemstillingene denne parallellsesjonen skal belyse 

  • Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis

Grønt sosialt arbeid er en samlebetegnelse for sosialt arbeid som retter seg mot klima og miljø. Det handler om hvordan sosialfaglig arbeid kan møte klima og miljøutfordringer og konsekvensene dette får for mennesker og spesielt for sårbare grupper. Dette kan handle om sosialt arbeid på ulike nivå, fra mikro- til makronivå. 

Hva er profesjonene sitt ansvar og mandat i klima og miljøutfordringer og hvordan løses noen av disse utfordringene i dag?

  • Ledelse av tverrfaglige fellesskap

Alle snakker om tillitsreform i offentlig sektor. Men hva betyr en tillitsreform for hvordan vi leder organisasjoner og mennesker? I møte med enkeltpersoner, andre profesjoner og samarbeidspartnere er en viktig kompetanse å etablere og lede ulike arbeidsprosesser. I denne sesjonen ser vi nærmere på ledelse, og spesielt ledelse av tverrfaglige fellesskap. Hvordan kan myndiggjørende ledelse bidra til god tverrfaglig samhandling som fører til kvalitet og måloppnåelse i tjenestene?

Parallellen gjennomføres som en workshop og deltagerne vil bli invitert inn til erfaringsdeling og ideutvikling.

kl. 10.45 - 11.15
Pause

kl. 11.15 - 13.00
Parallellsesjoner:

  • Forebygging av tvang

Bruk av tvang overfor pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene reguleres av flere ulike lovverk. I NOU 2019:14 foreslås det felles regler om tvang, på tvers av lovverkene. Nå har også kravet til forebygging blitt viktigere. Blant tiltakene som foreslås som reduserende for tvangsbruk er; “vilje til endring, kompetanse og konkrete endringer på et overordnet og organisatorisk nivå”. 

I påvente av endelig behandling av den nye tvangsbegrensningsloven ser vi nærmere på forebygging av tvang og hvordan det tilrettelegges for det innenfor de ulike tjenestene med eksempler. 

  • Hva nå NAV?

De kommunale sosiale tjenestene er en del av Nav-kontorene. Hvilken plass og rolle har de sosiale tjenestene i Nav, og hvordan kan vi utvikle de sosiale tjenestene og gi de større betydning i Nav-kontorene? 

  • Erfaringskompetanse: Viktig kunnskapstilfang i helse- og sosialfaglig arbeid?

For at tjenestene skal bli så treffsikre som mulig trenger vi kunnskap fra de som er brukere av tjenestene. Hvilken rolle kan erfaringskompetanse ha for tjenesteutvikling? 

kl. 13.00 - 14.00
Lunsj

kl. 14.00 - 15.40
Felles del 3:

Yrkesetikk/etikk i helse- og sosialfaglig arbeid

v/ leder av FOs yrkesetiske råd, Kathrine Haugland Martinsen - seniorrådgiver i Kirkensbymisjon.

Medie- og journalistfokus på sosialfaglig arbeid gjennom programmet «Helene sjekker ut»

v/Helene Sandvik.

Foredrag om inkludering

v/ Jan GrueJan Grue peker på hvordan vi forholder oss til menneskelig mangfold, men særlig om måtene vi tenker om mangfold på – i kategorier, gjennom systemer og med merkelapper. Foredraget er tett linket til boken Hvis jeg faller (2021), med Jans personlige historier og erfaringer. 

kl. 15.40 - 15.45 
Vel blåst og vel hjem