Fredag 4. november kl. 9.00 – 10.45:


P1: Barneverns- og oppvekstreformen 

Barnevernsreformen ble iverksatt 1.1.2022. Intensjonen med reformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. En sentral del av dette arbeidet innebærer at kommunene må se hele oppvekstsektoren i sammenheng. 

Hvilke muligheter finnes i barnevernsreformen, hvilke erfaringer har man gjort seg så langt og hvordan kan vi fremover sikre at vi når målsettingen med reformen, slik at barn, unge og familier får den bistanden de har behov for? 

Dette er noen av problemstillingene denne parallellsesjonen skal belyse 

Innledere: 
Konferansierer: Ole Henrik Kråkenes.  

Marie Fladmoe Halvorsen - seniorrådgiver/jurist Bufdir
Mona Forren - barnevernsleder i Hein kommune 
Nadia Wiede Damås - Nye Mønstre i Agder 
Svein Helland Sivertsen - KS 

P2: Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis 
Grønt sosialt arbeid er en samlebetegnelse for sosialt arbeid som retter seg mot klima og miljø. Det handler om hvordan sosialfaglig arbeid kan møte klima og miljøutfordringer og konsekvensene dette får for mennesker og spesielt for sårbare grupper. Dette kan handle om sosialt arbeid på ulike nivå, fra mikro- til makronivå. 

Hva er profesjonene sitt ansvar og mandat i klima og miljøutfordringer og hvordan løses noen av disse utfordringene i dag?

Innledere: 

Konferansier: Kjersti Grosvold Maudal - VID vitenskapelige høgskole i Oslo

Jan Erik Henriksen - 
dosent i sosialt arbeid ved UiT Campus Alta
Eirik Dahl  - "Turgründer" i DNT
Knut Ivar Bjørlykhaug - VID vitenskapelige høgskole i OsloP3: Ledelse av tverrfaglige fellesskap 
Alle snakker om tillitsreform i offentlig sektor. Men hva betyr en tillitsreform for hvordan vi leder organisasjoner og mennesker? I møte med enkeltpersoner, andre profesjoner og samarbeidspartnere er en viktig kompetanse å etablere og lede ulike arbeidsprosesser. I denne sesjonen ser vi nærmere på ledelse, og spesielt ledelse av tverrfaglige fellesskap. Hvordan kan myndiggjørende ledelse bidra til god tverrfaglig samhandling som fører til kvalitet og måloppnåelse i tjenestene?

Parallellen gjennomføres som en workshop og deltagerne vil bli invitert inn til erfaringsdeling og ideutvikling.

Innledere: 

Hanne Glemmestad - profesjonsrådsleder for sosionomer i FO
Stein Amundsen - førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

Fredag 4. november kl. 11.15 – 13.00


P4: Forebygging av tvang 
Bruk av tvang overfor pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene reguleres av flere ulike lovverk. I NOU 2019:14 foreslås det felles regler om tvang, på tvers av lovverkene. Nå har også kravet til forebygging blitt viktigere. Blant tiltakene som foreslås som reduserende for tvangsbruk er; “vilje til endring, kompetanse og konkrete endringer på et overordnet og organisatorisk nivå”. 

I påvente av endelig behandling av den nye tvangsbegrensningsloven ser vi nærmere på forebygging av tvang og hvordan det tilrettelegges for det innenfor de ulike tjenestene med eksempler. 

Innledere: 

Konferansier: Marit Isaksen, profesjonsrådsleder for vernepleiere i FO

Torhild Kielland - rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Gunnar Eidhammer - klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie SIFER øst
Johannes Flisnes Nilsen - seniorrådgiver sivilombudet
Karin Afeef - assistenende avdelingsleder sivilombudet


P5: Hva nå Nav? 
De kommunale sosiale tjenestene er en del av Nav-kontorene. Hvilken plass og rolle har de sosiale tjenestene i Nav, og hvordan kan vi utvikle de sosiale tjenestene og gi de større betydning i Nav-kontorene? 

Innledere: 

Konferansier Hanne Glemmestad, profesjonsleder for sosionomer i FO

Anette Wagle - sosionom i NAV
Steinar Halvorsen - fagkoordinator NAV Frogner
Marianne Tveit  - veileder NAV Stord
Hans Christian Holte - Direktør i NAV
Knut Egil Asprusten - leder i Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo


P6: Erfaringskompetanse – viktig kunnskapstilfang i helse- og sosialfaglig arbeid?  
For at tjenestene skal bli så treffsikre som mulig trenger vi kunnskap fra de som er brukere av tjenestene. Hvilken rolle kan erfaringskompetanse ha for tjenesteutvikling? 

Innledere: 

Konferansier: Ole Henrik Kråkenes, profesjonsrådsleder for barnevernspedagoger i FO

Anna Sabina Soggiu - fagkoordinator i KoRus Oslo
Camilla Hopen - erfaringskonsulent
Britt Evy Westergård
Maren Alstad Overrein
Anam Hussein - erfaringskonsulent
Stine Karoline Rørvik - Færder barnevernstjeneste
Madelen Mathisen Maatanen - erfaringskonsulent
Børge Erland - uteseksjonen i Oslo