Fredag 4. november kl. 9.00 – 10.45:


P1: Barneverns- og oppvekstreformen 
Barnevernsreformen ble iverksatt 1.1.2022. Intensjonen med reformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. En sentral del av dette arbeidet innebærer at kommunene må se hele oppvekstsektoren i sammenheng. 

Hvilke muligheter finnes i barnevernsreformen, hvilke erfaringer har man gjort seg så langt og hvordan kan vi fremover sikre at vi når målsettingen med reformen, slik at barn, unge og familier får den bistanden de har behov for? 

Dette er noen av problemstillingene denne parallellsesjonen skal belyse 

P2: Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis 
Grønt sosialt arbeid er en samlebetegnelse for sosialt arbeid som retter seg mot klima og miljø. Det handler om hvordan sosialfaglig arbeid kan møte klima og miljøutfordringer og konsekvensene dette får for mennesker og spesielt for sårbare grupper. Dette kan handle om sosialt arbeid på ulike nivå, fra mikro- til makronivå. 

Hva er profesjonene sitt ansvar og mandat i klima og miljøutfordringer og hvordan løses noen av disse utfordringene i dag?

P3: Ledelse av tverrfaglige fellesskap 
Alle snakker om tillitsreform i offentlig sektor. Men hva betyr en tillitsreform for hvordan vi leder organisasjoner og mennesker? I møte med enkeltpersoner, andre profesjoner og samarbeidspartnere er en viktig kompetanse å etablere og lede ulike arbeidsprosesser. I denne sesjonen ser vi nærmere på ledelse, og spesielt ledelse av tverrfaglige fellesskap. Hvordan kan myndiggjørende ledelse bidra til god tverrfaglig samhandling som fører til kvalitet og måloppnåelse i tjenestene?

Parallellen gjennomføres som en workshop og deltagerne vil bli invitert inn til erfaringsdeling og ideutvikling.

Fredag 4. november kl. 11.15 – 13.00


P4: Forebygging av tvang 
Bruk av tvang overfor pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene reguleres av flere ulike lovverk. I NOU 2019:14 foreslås det felles regler om tvang, på tvers av lovverkene. Nå har også kravet til forebygging blitt viktigere. Blant tiltakene som foreslås som reduserende for tvangsbruk er; “vilje til endring, kompetanse og konkrete endringer på et overordnet og organisatorisk nivå”. 

I påvente av endelig behandling av den nye tvangsbegrensningsloven ser vi nærmere på forebygging av tvang og hvordan det tilrettelegges for det innenfor de ulike tjenestene med eksempler. 

P5: Hva nå Nav? 
De kommunale sosiale tjenestene er en del av Nav-kontorene. Hvilken plass og rolle har de sosiale tjenestene i Nav, og hvordan kan vi utvikle de sosiale tjenestene og gi de større betydning i Nav-kontorene? 

P6: Erfaringskompetanse – viktig kunnskapstilfang i helse- og sosialfaglig arbeid?  
For at tjenestene skal bli så treffsikre som mulig trenger vi kunnskap fra de som er brukere av tjenestene. Hvilken rolle kan erfaringskompetanse ha for tjenesteutvikling?