Ansattes representant i landsstyret møter med tale- og forslagsrett. FO-Studentenes representanter i landsstyret møter med tale- og forslagsrett. Ledere for yrkesetisk råd, kontrollkomite og valgkomite møter med talerett. Ledere for faggrupper kan møte med talerett.

Landsmøtets 157 fylkesavdelingsdelegater velges av fylkesavdelingenes representantskap. FO deles inn i 57 valgområder slik at hver seksjons medlemmer i hver fylkesavdeling utgjør ett valgområde. Kun seksjonsmedlemmene i det enkelte valgområdet har stemmerett ved valget
av delegater. Hvert valgområde tildeles en delegat uavhengig av medlemstall. De øvrige delegatene fordeles prosentvis mellom valgområdene på bakgrunn av medlemstall pr. 01.04 samme år som landsmøtet holdes. Velferdsviterutvalget velger en fra utvalget som delegat til landsmøtet. FO-Studentene velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene, jfr.§ 3.1.
er representert.

Avdelingene og FO-studentene må sende inn sine valgte delegater innen 1. oktober 2019.

Landsmøtedelegatene må være à jour med medlemskontingenten. Fullmaktene
skal være underskrevet av to av fylkesavdelingsstyrets medlemmer. Studentdelegatenes
fullmakter skal være underskrevet av FO-Studentenes leder. Arbeidsutvalget oppnevner fullmaktskomité som gransker fullmaktene og legger fram sin innstilling for landsmøtet som gjør endelig vedtak om fullmaktenes godkjenning.

Medlemmer som ønsker å stille som delegat melder sitt kandidatur til sin avdeling.