Ansattes representant i landsstyret møter med tale- og forslagsrett.

Ledere for yrkesetisk råd, kontrollkomite og valgkomite møter med talerett.

Landsmøtets 156 fylkesavdelingsdelegater velges av fylkesavdelingenes representantskap. FO deles inn i 33 valgområder slik at hver seksjons medlemmer i hver fylkesavdeling utgjør ett valgområde.

Hvert valgområde tildeles en delegat uavhengig av medlemstall.
De øvrige delegatene fordeles prosentvis mellom valgområdene på bakgrunn av medlemstall pr. 01.04 samme år som landsmøtet holdes.

Hver fylkesavdelings delegasjon til landsmøtet må utgjøre minst 50 % kvinner.
FO-Studentene velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene, jf.§ 3.1, skal være representert.

Landsstyret velger en fra velferdsviterutvalget som delegat til landsmøtet. Delegaten stiller med fulle rettigheter.

Landsmøtedelegatene må være à jour med medlemskontingenten. Fullmaktene skal være underskrevet av to av fylkesavdelingsstyrets medlemmer. Studentdelegatenes fullmakter skal være underskrevet av FO-Studentenes leder.

Arbeidsutvalget oppnevner fullmaktskomité som gransker fullmaktene og legger fram sin innstilling for landsmøtet, som gjør endelig vedtak om fullmaktenes godkjenning.
FO dekker reise- og oppholdsutgifter for innkalte landsmøtedeltakere.