Daglig erfares det at ansatte i både NAV, barneverntjenesten og andre offentlige virksomheter utsettes for enten vold, trusler om vold og krenkelser. Dette skjer direkte, men også indirekte blant annet via sosiale media. Straffelovens $155 og 156 definerer både vold, trusler om vold, skjellsord og annen utilbørlig atferd mot offentlig tjenestemann som straffbar. Offentlig tjenestemann er per loven "...enhver som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller som har slik kompetanse i kraft av sin stilling". Dette gjelder mange av FOs medlemmer, som opplever vold, trusler om vold og krenkelser både mot seg selv og sin familie.

FO Nordland forventer at alle medlemmene blir ivaretatt i henhold til lovens bestemmelser. Det skal være nulltoleranse i forhold til alle slike saker som kommer opp. Arbeidsgiver har ansvar for å anmelde, og det er politiet som vurderer om loven eventuelt er brutt. FO Nordland forventer også at arbeidsgiver sørger for at det er system og rutiner på plass for å håndtere slike hendelser. Avvik i forhold til brudd på lovens bestemmelser må dokumenteres, på grunn av risiko for eventuelle senskader. Dette gjelder også denne typen hendelser, også dersom de skjer utenom arbeidstid.

På vegne av Årsmøtet 2016 til FO Nordland, Kamilla Fossem, Eva Asperheim og Lasse Olsen.