Fylkesavdelingens ansvar

•  Være kjent med FOs vedtekter og følge disse.

• Disponere økonomien i tråd med kongressens og landsstyrets prioriteringer.

• Følge FOs overordnede politikk som vedtas av forbundets organer.

 

Fylkesavdelingens oppgaver

Fylkesavdelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver:

• Ivareta medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold

• Arbeide for yrkesfaglig aktivitet og utvikling

• Arbeide for å fremme helse- og sosialpolitisk aktivitet og utvikling

• Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt tillitsvalgtapparat, herunder opprette og opprettholde klubber og studentenes lokallag

• Verve medlemmer til organisasjonen, herunder studenter ved grunnutdanningene

• Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser

• Arrangere medlemsmøter, kurs og andre tiltak om spørsmål innenfor medlemmenes fagområde og arbeidsforhold

• Tildele økonomiske midler til drift av klubbene

• Bistå avdelingsoverskridende klubber i samarbeid med de andre berørte avdelingene

• Forpliktet til å samarbeide om nødvendige avdelingsoverskridende tiltak og aktiviteter

• Årlig sende en årsrapport med regnskap, budsjett og aktivitetsrapport til landsstyret

• Arbeide for å fremme solidaritet og samarbeid med andre yrkesgrupper og ulike brukergrupper