I følge utdannings- og forsknings departementets (UFD) rammeplan for barnevernspedagogutdanningen skal utdanningen «kvalifisere for arbeid innenfor et bredt spekter av fag og virksomhetsområder» og ikke bare barnevern slik Nord universitetet tolkes.  Nord universitet må legge stor vekt på bred praksis for prøve kullet. Praksistiden må utvides og breddekompetansen til studentene må styrkes.

FO Nordland mener første studieår må inneholde en åtte ukers praksis i barnehage og skole for å få innblikk i barnets normalutvikling. Det bør settes av tid til praksisbesøk i fagfeltet, slik som psykisk helsevern, barnevernsinstitusjoner, barnevernstjeneste, statens barnehus og fosterhjemtjenesten.

I følge UFD`s rammeplan skal barnevernspedagog utdanningen «kvalifiserer også for arbeid innen helse og omsorg, frivillige organisasjoner, skole og fritidssektor, forebyggende ungdomsarbeid og psykiatri» Dette betyr at feltet en barnevernspedagog kan arbeide innenfor, er bredt. Det må praksisperioden i studiet gjenspeile.

Studiet vil konkurrere med de ordinære bachelor løpene. Det finnes pr dags dato ingen bestilling eller krav til denne utdanningen i arbeidsmarkedet. Utdanningen vil derfor sannsynligvis ikke belønnes med avlønning som speiler lengden på studieløpet, det er ikke i tråd med tariffestede føringer om at utdanningslengde skal speile avlønning.

FO Nordland er bekymret for rekrutteringen til studiet dersom studielengden ikke vil speile avlønning samt at studiet vil påføre 2 ekstra år med studiefinansiering. 

Når Nord universitet argumenterer for at den treårige utdanningen ikke gir tilstrekkelig kompetanse, mener FO Nordland at det nødvendigvis ikke kommer av at den er treårig, men at den ikke møter krav for praksisnærhet og opplæring i tekniske arbeidsverktøy.